PTT TingChu

最舊 最新

[竹跡] 庭竹要發片了耶!

14 看板: Tingchu 14留言 作者: robinluffy 2009-04-30 17:59

Re: [竹跡] 庭竹要發片了耶!

- 看板: Tingchu 作者: sandori 2009-05-07 14:42

[心得] 新歌曲目

- 看板: Tingchu 作者: john0227 2009-05-11 18:48

[竹跡] 活動~~

3 看板: Tingchu 4留言 作者: rpscissors 2009-05-12 17:50

[轉錄][影音] 庭竹演唱張雨生組曲

3 看板: Tingchu 3留言 作者: kuraturbo 2009-05-27 02:39

[竹跡] 2009-05-31 Hit DJ

- 看板: Tingchu 作者: kiee0621 2009-05-31 19:44

[公告] Live巡迴演唱起跑

- 看板: Tingchu 作者: vlc 2009-06-04 05:30

[新聞] 庭竹參加街頭藝人考試

- 看板: Tingchu 作者: vlc 2009-06-04 05:34

[情報] 中廣流行網

1 看板: Tingchu 2留言 作者: n19860423 2009-06-22 00:06