PTT Gossiping

最舊 最新

Re: [臉書] 柯文哲

4 看板: Gossiping 8留言 作者: NARUTO 2019-05-16 18:58

[問卦] 立志當火之國木葉忍者村火影

3 看板: Gossiping 8留言 作者: addadd1234 2019-05-16 18:58

[問卦] 每次地震有多少Wafer報廢?

5 看板: Gossiping 12留言 作者: pupss89177 2019-05-16 18:59

[問卦] 又沒有中國龐氏騙局的卦

2 看板: Gossiping 5留言 作者: thegreatlcx 2019-05-16 18:59

[臉書] 陳學聖與韓市長夫婦聚餐

-1 看板: Gossiping 7留言 作者: kc092444 2019-05-16 19:01

[問卦] 有沒有台灣漢堡王肉餅的八卦?

3 看板: Gossiping 18留言 作者: qhapaq 2019-05-16 19:02