PTT Gossiping

最舊 最新

[問卦] 有沒有背刺的八卦?

2 看板: Gossiping 10留言 作者: stratege 2018-12-06 22:12

Re: [問卦]幾歲時存到第一桶金

5 看板: Gossiping 15留言 作者: fffffff4 2018-12-06 22:12

[問卦] 買一百送兩粒是真的假的

5 看板: Gossiping 11留言 作者: RUYAO 2018-12-06 22:13

Re: 遇到日本人盯著我看

1 看板: Gossiping 9留言 作者: makinoyui 2018-12-06 22:14

[問卦] 白人女看到台男心裡在想什麼的卦

15 看板: Gossiping 23留言 作者: yamap5566 2018-12-06 22:15

[問卦] 聽到哪種口頭禪最令人煩躁?

3 看板: Gossiping 11留言 作者: stage0121 2018-12-06 22:15

[新聞] 偷裝GPS辦案 警不能說的秘密

3 看板: Gossiping 11留言 作者: xianyao 2018-12-06 22:15

[問卦] 進藤光的替身叫什麼?

16 看板: Gossiping 26留言 作者: bonfferoni 2018-12-06 22:15

[問卦] 這個砸死人可以要國賠嗎?

-2 看板: Gossiping 8留言 作者: gxlin 2018-12-06 22:15

[問卦] 社運一定要搞破壞的八卦?

1 看板: Gossiping 6留言 作者: peter02as 2018-12-06 22:16