PTT ck50th332

最舊 ‹ 上頁 最新

同學會的日期

83 看板: Ck50th332 作者: alttila 2001-08-08 11:09

Re: 目前稍微聯絡的結果

83 看板: Ck50th332 作者: pepei 2001-08-10 22:45

Re: 目前稍微聯絡的結果

83 看板: Ck50th332 作者: SKII 2001-08-12 14:17

報到

76 看板: Ck50th332 作者: ddan 2001-08-12 21:01

同學會到底要幹嘛?

83 看板: Ck50th332 作者: alttila 2001-08-12 22:13

定案啦!

83 看板: Ck50th332 作者: alttila 2001-08-14 11:00

要去哪一間??

83 看板: Ck50th332 作者: alttila 2001-08-14 17:37

就欣葉吧!

83 看板: Ck50th332 作者: alttila 2001-08-20 11:11

目前還未確定有沒有聯絡到的人

83 看板: Ck50th332 作者: alttila 2001-08-28 17:40

別忘了

83 看板: Ck50th332 作者: alttila 2001-08-30 13:45

Re: 號外!!!

76 看板: Ck50th332 作者: wuming 2001-09-12 00:08

交清的同學們~~~~

83 看板: Ck50th332 作者: suzukihonami 2001-09-24 22:13

碩士班甄試快報

83 看板: Ck50th332 作者: lihan 2001-11-30 20:07

楊公古睪........

83 看板: Ck50th332 作者: stsa 2001-12-27 21:27

恭喜

83 看板: Ck50th332 作者: SKII 2002-02-25 14:50

幹嘛

83 看板: Ck50th332 作者: alttila 2002-04-25 16:32

低哥有一套....

83 看板: Ck50th332 作者: stsa 2002-04-25 23:31

Re: 幹嘛

83 看板: Ck50th332 作者: pepei 2002-04-28 00:32

不過幾天沒來......

83 看板: Ck50th332 作者: Ibanez 2002-05-15 14:51
最舊 ‹ 上頁 最新