PTT CH-PINGPONG

[閒聊] 第八週練球時段

15 看板: Ch-pingpong 18留言 2018-04-23 20:41

[重要] 大化盃的交通住宿安排+收費

16 看板: Ch-pingpong 22留言 2018-04-25 23:43

[閒聊] 大化盃的分隊名單

- 看板: Ch-pingpong 2018-04-25 23:51

[閒聊] 理院盃來囉~

7 看板: Ch-pingpong 12留言 2018-04-25 23:59

[閒聊] 第九週練球時間

5 看板: Ch-pingpong 9留言 2018-04-30 00:09

[重要] 大化盃行前注意事項

5 看板: Ch-pingpong 5留言 2018-05-03 23:16

[閒聊] 第十週練球時間

5 看板: Ch-pingpong 8留言 2018-05-14 17:32

[閒聊] 第十二週練球間

10 看板: Ch-pingpong 12留言 2018-05-20 22:40

[閒聊] 第十三週練球時段

10 看板: Ch-pingpong 13留言 2018-05-27 18:19

[閒聊] 第十四週練球時間

9 看板: Ch-pingpong 11留言 2018-06-04 21:53

[閒聊] 第十五週練球時段

8 看板: Ch-pingpong 11留言 2018-06-11 20:39

[閒聊] 第十六週練球時段

6 看板: Ch-pingpong 8留言 2018-06-17 23:17

[推文]暑訓意願調查

9 看板: Ch-pingpong 13留言 2018-07-06 00:06

[閒聊] 第二次暑訓時間調查

6 看板: Ch-pingpong 9留言 2018-08-19 00:08

[閒聊] 第二次暑訓

5 看板: Ch-pingpong 7留言 2018-08-25 21:47

[閒聊] 暑訓時間異動

9 看板: Ch-pingpong 13留言 2018-08-29 22:24

第一週練球時段

7 看板: Ch-pingpong 9留言 2018-09-10 13:08

[閒聊] 第二周練球時段

15 看板: Ch-pingpong 17留言 2018-09-15 01:22

第三週練球時段

7 看板: Ch-pingpong 9留言 2018-09-24 14:41

[閒聊] 第四週練球時段

9 看板: Ch-pingpong 14留言 2018-10-01 21:50