PTT penispower 的全部 93 篇文章

[問卦] 小馮現在在想什麼

18 看板: Gossiping 47留言 作者: penispower 2019-02-17 10:06

[問卦] 有沒有情慾按摩師的八卦

- 看板: Gossiping 4留言 作者: penispower 2019-02-17 00:17

[問卦] 小馮其實不太聰明吧

26 看板: Gossiping 89留言 作者: penispower 2019-02-16 20:13

[問卦] 生不馮石現在在幹嘛

8 看板: Gossiping 24留言 作者: penispower 2019-02-16 00:24

[問卦] 小二馬484超雖

- 看板: Gossiping 1留言 作者: penispower 2019-02-16 00:13

[問卦] 其實小魏是最大贏家吧

1 看板: Gossiping 19留言 作者: penispower 2019-02-15 20:05

[問卦] 大一學妹向我告白腫抹辦

-1 看板: Gossiping 13留言 作者: penispower 2019-02-15 14:08

[問卦] 寫輪眼會近視的八卦

3 看板: Gossiping 19留言 作者: penispower 2019-02-15 07:42

[問卦] 靜香是8+9妹嘛

1 看板: Gossiping 11留言 作者: penispower 2019-02-14 20:53

[閒聊] 考完才想起來

17 看板: Graduate 39留言 作者: penispower 2019-02-13 17:53

[問卦] 去交大考試要注意什麼R

25 看板: Gossiping 46留言 作者: penispower 2019-02-13 06:31

[問卦] 阿凱他爸有八門全開?

4 看板: Gossiping 23留言 作者: penispower 2019-02-13 02:24

[抱怨] 數位學堂

5 看板: Graduatecram 16留言 作者: penispower 2019-01-16 21:29

[閒聊] 推甄四大電類vs考四大統研所難度

18 看板: Graduate 48留言 作者: penispower 2019-01-14 23:17

[討論] 鼬跟阿凱誰是真男人

19 看板: Naruto 26留言 作者: penispower 2018-10-16 00:12

[問題] 火車站往陸軍專科學校

8 看板: Chungli 10留言 作者: penispower 2018-08-27 10:04

[求助] 兩難的抉擇(文超長)

3 看板: Tutor 3留言 作者: penispower 2018-07-05 21:31

[問題] 離島人陸專畢業下部隊

15 看板: Militarylife 31留言 作者: penispower 2018-06-27 11:12

[問題] 借過一下哥(基隆-台北)

9 看板: Railway 25留言 作者: penispower 2018-05-15 08:15

[姬氏][夢魘]暗希臘0石過關

3 看板: Tos 5留言 作者: penispower 2018-04-29 00:58

[問題] 上山載水遇到野狗怎解

17 看板: Sijhih 25留言 作者: penispower 2018-03-30 16:02

[問題] u11+背蓋摔傷

29 看板: Mobilecomm 54留言 作者: penispower 2018-03-25 10:16

[閒聊] 會考台鐵的都是怎樣的人R

-2 看板: Railway 111留言 作者: penispower 2018-03-03 23:45

Re: [問卦] 諸葛亮為什麼不多收幾個徒弟?

-5 看板: Gossiping 14留言 作者: penispower 2018-03-03 01:13

[問卦] ptt為什麼不弄個抽卡功能R

-8 看板: Gossiping 30留言 作者: penispower 2018-03-03 01:00

Re: [問卦] 剩下最後一篇扣打怎麼辦QmQ

1 看板: Gossiping 3留言 作者: penispower 2018-03-02 23:53

以上為 penispower 的文章