PTT You_out

最舊 下頁 › 最新

[問題] 雙二一後想轉回學校

3 看板: You_out 9留言 作者: DAmbrose33 2018-06-25 21:00

[問題] 三二問題

- 看板: You_out 3留言 作者: lisa3f0308 2018-06-30 11:29

Re: [心得] 退學的心路歷程,進行中

2 看板: You_out 7留言 作者: gohome199504 2018-07-09 23:18

[討論] 退學通知單

5 看板: You_out 10留言 作者: ChiesX 2018-07-23 22:40

[請益] 關於延畢去交換

-1 看板: You_out 2留言 作者: weihigh 2018-12-21 13:04

[請益] 要被二一了要怎麼辦

7 看板: You_out 24留言 作者: nelly123 2019-01-15 14:49

[請益] 大四上退學 轉學考

1 看板: You_out 8留言 作者: iFranklin 2019-01-20 11:47

[問題] 兵單來了再報考志願役來得及嗎

- 看板: You_out 1留言 作者: to405011 2019-02-18 15:40

[問題] 大四下退學 同等學力

1 看板: You_out 2留言 作者: f84911911 2019-03-12 13:04

[轉錄][心得] 延徵常見問題集

8 看板: You_out 15留言 作者: windwind 2007-02-25 18:04

[情報] 同等學力認定標準 (100/1/5修正)

1 看板: You_out 1留言 作者: windwind 2011-01-27 04:08
最舊 下頁 › 最新