PTT WorkinChina

最舊 下頁 › 最新

Re: [討論]新鮮人 local hire請益

4 看板: Workinchina 14留言 作者: Lullaby 2019-05-23 22:40

[分享] 神邏輯

17 看板: Workinchina 67留言 作者: leinasu 2019-05-24 01:08

[分享] 福州中國銀行 工商銀行 開戶失敗

5 看板: Workinchina 24留言 作者: hizuki 2019-05-24 09:08

Re: [討論]新鮮人 local hire請益

2 看板: Workinchina 4留言 作者: stranks 2019-05-24 17:21

[討論] 請教怎麼從寧波去上海

1 看板: Workinchina 9留言 作者: LongRanger 2019-05-25 00:53

Re: 神邏輯

1 看板: Workinchina 1留言 作者: dos771215 2019-05-25 10:04

[分享] 求職管道 薪資待遇相關

31 看板: Workinchina 48留言 作者: kuoa 2014-10-25 22:27

[分享] 外籍專業人士在中國的薪資結構

50 看板: Workinchina 64留言 作者: jyuny1 2015-01-26 18:33

[分享] 大陸台商醫院匯總

53 看板: Workinchina 98留言 作者: IceMakers 2015-04-28 10:37

[公告] WorkinChina 版規 6.2

1 看板: Workinchina 5留言 作者: IceMakers 2017-12-25 11:27
最舊 下頁 › 最新