PTT WorkinChina

最舊 下頁 › 最新

廣西南寧地鐵和公車

- 看板: Workinchina 作者: TarosC 2018-12-13 22:11

Re: [討論] 猶豫是否去大陸發展

4 看板: Workinchina 18留言 作者: Zelda2010 2018-12-13 23:49

[分享] 求職管道 薪資待遇相關

29 看板: Workinchina 46留言 作者: kuoa 2014-10-25 22:27

[分享] 外籍專業人士在中國的薪資結構

50 看板: Workinchina 64留言 作者: jyuny1 2015-01-26 18:33

[分享] 大陸台商醫院匯總

51 看板: Workinchina 96留言 作者: IceMakers 2015-04-28 10:37

[公告] WorkinChina 版規 6.2

1 看板: Workinchina 5留言 作者: IceMakers 2017-12-25 11:27
最舊 下頁 › 最新