PTT Wikipedia

最舊 下頁 › 最新

[問題] 這好像是自動簡轉繁的 bug

3 看板: Wikipedia 9留言 作者: HuangJC 2019-04-26 02:58

Re: [問題] 這好像是自動簡轉繁的 bug

1 看板: Wikipedia 1留言 作者: fuzuki 2019-04-28 18:28

[討論] 馴龍高手

5 看板: Wikipedia 15留言 作者: HuangJC 2019-06-17 03:11

[問題] 關注度的意義?

13 看板: Wikipedia 53留言 作者: ec75413 2019-08-18 22:18

[問題] 共享資料的圖片使用方式

1 看板: Wikipedia 10留言 作者: zenk0113 2019-09-12 03:50

[討論] 我不太懂維基中立性的定義是啥?

5 看板: Wikipedia 10留言 作者: saveme 2019-10-06 19:26

[問題] 為什麼機器人要來縮圖?

3 看板: Wikipedia 6留言 作者: bajiqa 2019-10-09 17:53

[情報] 東岐明遭維基封鎖刪除儒學內容紀念

4 看板: Wikipedia 20留言 作者: amidha 2019-11-14 19:46

[問題] Bagakuco長期大量刪除人名列表

2 看板: Wikipedia 3留言 作者: andy199113 2019-12-10 08:19

[板友名單] 別忘記填寫一下囉

1 看板: Wikipedia 2留言 作者: HIbaby 2005-01-19 21:06

Wikimania blog

1 看板: Wikipedia 5留言 作者: theodoranian 2007-03-30 01:24

維基百科新版權上路,其他wiki站限期跟進

4 看板: Wikipedia 15留言 作者: ffaarr 2009-06-22 12:20

[情報] 高雄維基聚會

1 看板: Wikipedia 22留言 作者: s8321414 2014-09-18 08:11
最舊 下頁 › 最新