PTT TSSHSinNTU

最舊 下頁 › 最新

[轉錄][情報] 台大統一分發結果

6 看板: Tsshsinntu 11留言 作者: ktaiwan6411 2010-05-10 11:26

[情報] 台大~台大~又多一人囉^^(共三人)

5 看板: Tsshsinntu 5留言 作者: spontrick 2010-05-25 07:41

賣票 五月天7/24

- 看板: Tsshsinntu 作者: chuanghuiwen 2010-07-18 14:01

[情報] 99年升大學榜單

11 看板: Tsshsinntu 12留言 作者: IAMWHOIAM123 2010-08-06 11:23

[問題] 這裡還有人嗎@@?

3 看板: Tsshsinntu 4留言 作者: hyunshmily 2012-05-09 15:00

[閒聊] 錯過好多

1 看板: Tsshsinntu 1留言 作者: hinetfox 2013-05-14 23:43

Re: [閒聊] 錯過好多

- 看板: Tsshsinntu 作者: ChristSims 2014-12-30 07:13
最舊 下頁 › 最新