PTT Shuo

最舊 下頁 › 最新

Re: 回憶

1 看板: Shuo 1留言 作者: impdemetri 2013-01-15 17:04

新專輯「繆思尋」的巡迴場次公佈囉

- 看板: Shuo 2留言 作者: cyhu0809 2013-01-18 14:22

【情報】「繆思 尋」專輯發行首唱

1 看板: Shuo 2留言 作者: cyhu0809 2013-03-12 23:12

首波主打歌曲【Musicians】MV

1 看板: Shuo 1留言 作者: quintina0425 2013-03-22 00:39

銀河面對面 陳樂融專訪蕭賀碩

- 看板: Shuo 作者: showla 2013-04-17 22:06

7/2 18:00金曲音樂節

- 看板: Shuo 作者: hypochon 2013-07-01 23:10

第25屆金曲獎入圍

3 看板: Shuo 3留言 作者: inkheart 2014-05-20 17:15

[z ] 禮拜天 女巫店表演

- 看板: Shuo 作者: gleemoore 2014-07-09 19:50

[狂賀]第27屆金曲獎入圍-單曲製作人獎

2 看板: Shuo 2留言 作者: inkheart 2016-05-14 01:42

[看板觀察] Shuo

- 看板: Shuo 作者: ice6409 2016-12-29 00:33

[看板廢除] Shuo

- 看板: Shuo 作者: ice6409 2017-01-31 21:40

新專輯「繆思尋」的巡迴場次公佈囉

- 看板: Shuo 2留言 作者: cyhu0809 2013-01-18 14:22
最舊 下頁 › 最新