PTT pity

最舊 下頁 › 最新

[自嘲] 人生果然不能遂其所願

-1 看板: Pity 2留言 作者: hotbabe 2019-03-22 09:15

[無助] 一些心情

- 看板: Pity 作者: uli160 2019-04-02 19:12

[當初] 如果

-1 看板: Pity 1留言 作者: engfen 2019-04-02 23:50

[好恨] 還能重來嗎……

- 看板: Pity 作者: happyhee 2019-04-05 01:28

[憤怒] 婊子妓女罵女生胖子

- 看板: Pity 作者: jqut77 2019-04-06 08:03

[好恨]課被當

- 看板: Pity 作者: richespapaya 2019-04-06 11:53

[失去] 解除婚約了.....

- 看板: Pity 作者: ppp210218ccc 2019-04-10 11:50

[失去] 寵物 小丸子

- 看板: Pity 作者: qupn0vul3 2019-04-15 22:25

[憤怒] 好痛!!!

- 看板: Pity 作者: POSK 2019-04-17 00:19

[自嘲] 過不去 放不下

- 看板: Pity 作者: ppp210218ccc 2019-04-20 10:05

#

1 看板: Pity 3留言 作者: sim3000
最舊 下頁 › 最新