PTT PF_Soccer

最舊 下頁 › 最新

[轉錄][CCFA] 5/30-6/3賽程暨裁判名單

6 看板: Pf_soccer 9留言 作者: csz0702life 2011-05-30 13:02

星期三晚上7:30踢波!

9 看板: Pf_soccer 9留言 作者: walkside 2011-05-31 22:35

[公告] 明天比賽

1 看板: Pf_soccer 3留言 作者: csz0702life 2011-06-06 21:51

[公告] 明天12點在攀岩場比賽

- 看板: Pf_soccer 1留言 作者: csz0702life 2011-06-09 01:33

[請益] 請問明天方便出賽嗎

2 看板: Pf_soccer 3留言 作者: muchtime 2011-06-15 13:55

[公告] 明天貌似要比賽

1 看板: Pf_soccer 1留言 作者: csz0702life 2011-06-23 15:18

[情報] 有人在注意迎新的事情嗎?

1 看板: Pf_soccer 1留言 作者: csz0702life 2011-08-14 00:25

[問題] 練球時間

1 看板: Pf_soccer 1留言 作者: csz0702life 2011-08-31 09:56

[公告] 選球衣

- 看板: Pf_soccer 作者: poetwithlove 2011-09-15 13:23

[公告] 出賽時間

- 看板: Pf_soccer 作者: poetwithlove 2011-09-17 10:36

[公告] 禮拜三 X 12點 X 系際盃

5 看板: Pf_soccer 10留言 作者: csz0702life 2011-10-24 18:35

Fw: [公告] NCCU_SOCCER 板 開始賭博!

1 看板: Pf_soccer 1留言 作者: wert07 2011-11-23 22:12

[情報] 聯賽賽程(財政系部分)

2 看板: Pf_soccer 5留言 作者: csz0702life 2008-02-25 15:38

[轉錄][CCFA] 10-11期初開會記錄 (精簡板)

5 看板: Pf_soccer 9留言 作者: csz0702life 2010-10-07 09:27

[轉錄][CCFA] 10-11上半季賽程

5 看板: Pf_soccer 5留言 作者: csz0702life 2010-10-07 09:26
最舊 下頁 › 最新