PTT NTUEE_Speech

最舊 下頁 › 最新

[舉手] SENNHEISER 耳機麥克風

- 看板: Ntuee_speech 作者: syenze 2012-05-16 18:38

Re: [玩樂] 零食

3 看板: Ntuee_speech 3留言 作者: Leeng 2012-06-04 20:58

[舉手] 印表機可以用了~~~

1 看板: Ntuee_speech 1留言 作者: syenze 2012-07-17 12:17

Re: [舉手] 印表機可以用了~~~

1 看板: Ntuee_speech 2留言 作者: silverblade 2012-07-20 22:05

[語音] 語音訊號處理論壇

- 看板: Ntuee_speech 作者: hahaha222 2012-11-19 02:06

[說說] Google暑期實習

1 看板: Ntuee_speech 1留言 作者: Leeng 2013-07-06 12:27
最舊 下頁 › 最新