PTT NTUCHEvball

最舊 下頁 › 最新

Fw: [情報] 102學年新生盃賽程

- 看板: Ntuchevball 作者: GGYYDOG 2013-09-19 17:47

Re: [公告] ID對照表

1 看板: Ntuchevball 1留言 作者: YChiang 2012-10-17 01:40

[公告] 隊費收支表

收入支出餘額2012/10/15系排記帳開始0002012/10/15代墊-陳皜-北化盃報名費+保險3520035202012/10/16繳交北化盃報名費+保險0352002012/10/27隊費繳交
- 看板: Ntuchevball 作者: andy941015 2012-11-25 21:11
最舊 下頁 › 最新