PTT NDHU_FINBASE

最舊 下頁 › 最新

[記錄] 2016。春 37屆洄瀾盃 財金VS電機

1 看板: Ndhu_finbase 1留言 作者: shistar 2016-05-23 16:48

[記錄] 2016。春 37屆洄瀾盃 財金VS觀遊

1 看板: Ndhu_finbase 1留言 作者: shistar 2016-05-23 16:52

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 歷史VS財金

1 看板: Ndhu_finbase 2留言 作者: shistar 2016-10-16 00:17

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 奇美VS財金

1 看板: Ndhu_finbase 3留言 作者: shistar 2016-10-16 00:19

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 財金VS教職

3 看板: Ndhu_finbase 5留言 作者: shistar 2016-10-16 00:20

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 財金VS精靈

1 看板: Ndhu_finbase 1留言 作者: shistar 2016-11-07 00:13

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 財金VS觀遊

- 看板: Ndhu_finbase 1留言 作者: shistar 2016-11-07 00:15

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 財金VS材料

2 看板: Ndhu_finbase 2留言 作者: shistar 2016-11-22 00:10

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 建邦VS財金

1 看板: Ndhu_finbase 1留言 作者: shistar 2016-12-05 19:42

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 財金VS慈大

1 看板: Ndhu_finbase 1留言 作者: shistar 2016-12-11 23:01

[記錄] 2016。秋 38屆洄瀾盃 財金VS臺灣

1 看板: Ndhu_finbase 1留言 作者: shistar 2016-12-11 23:02

[閒聊] 安安大家好

12 看板: Ndhu_finbase 12留言 作者: chenying0912 2017-11-22 14:55

[公告] 全壘打明細

2 看板: Ndhu_finbase 2留言 作者: hrlemon 2012-12-17 16:38

[公告] 有場時間

2 看板: Ndhu_finbase 2留言 作者: hrlemon 2013-02-23 17:56

[公告] 系壘ID對照表

4 看板: Ndhu_finbase 5留言 作者: hrlemon 2013-09-24 17:58
最舊 下頁 › 最新