PTT NDHU_ChBA

最舊 下頁 › 最新

[請假] 退隊文

2 看板: Ndhu_chba 2留言 作者: chemical9999 2013-03-07 22:07

[請假] 我是李元軒

- 看板: Ndhu_chba 作者: o800035 2013-03-09 22:36

[請假] 代PO請假

- 看板: Ndhu_chba 作者: ndhuquestion 2013-03-10 01:14

[請假]

- 看板: Ndhu_chba 作者: jimi1212 2013-03-12 23:42

[請假]

- 看板: Ndhu_chba 作者: a41236a 2013-03-13 23:01

[請假] 李元軒

- 看板: Ndhu_chba 作者: Jennie6607 2013-03-13 23:13

[請假] 3/29練球請假

- 看板: Ndhu_chba 作者: body0926 2013-03-27 19:43

[請假]

- 看板: Ndhu_chba 作者: a41236a 2013-03-27 20:13

[請假] 請假

- 看板: Ndhu_chba 作者: body0926 2013-04-07 20:49

[請假] 幫小郭請假

- 看板: Ndhu_chba 作者: o5615797 2013-04-09 00:09

[請假] 李元軒

- 看板: Ndhu_chba 作者: Jennie6607 2013-04-12 22:54

退隊文

1 看板: Ndhu_chba 1留言 作者: body0926 2013-09-18 00:08

[喇賽] 18禁

3 看板: Ndhu_chba 6留言 作者: cerlywow 2014-09-25 23:42

[喇賽] 國禎好帥

1 看板: Ndhu_chba 1留言 作者: g870043 2015-08-14 13:18

[公告] ID 對照表

4 看板: Ndhu_chba 6留言 作者: joyceminnie 2010-10-30 21:42

[體訓]  菜單

1 看板: Ndhu_chba 2留言 作者: fogloader 2011-10-12 22:16

[隊務] 這學期練球時間

2 看板: Ndhu_chba 4留言 作者: jy15284cool 2012-09-12 20:55

[隊務] 請假規範!!!!! 看完請推文

5 看板: Ndhu_chba 9留言 作者: ccs94a2008 2012-09-28 16:51
最舊 下頁 › 最新