PTT NCKU-PHY-FC

最舊 下頁 › 最新

Re: 草擬章程

3 看板: Ncku-phy-fc 3留言 作者: delta103 2012-03-10 00:36

Re: 草擬章程

4 看板: Ncku-phy-fc 8留言 作者: AhChuan 2012-03-11 20:39

大物盃報名

1 看板: Ncku-phy-fc 3留言 作者: delta103 2012-03-19 13:55

球衣球衣

- 看板: Ncku-phy-fc 作者: AhChuan 2012-04-06 12:13

2012成大夏季大物盃。足球賽程

- 看板: Ncku-phy-fc 作者: AhChuan 2012-04-15 00:51

2012.5.19。足球日。台南

- 看板: Ncku-phy-fc 1留言 作者: AhChuan 2012-05-21 00:31

大物盃檢討

1 看板: Ncku-phy-fc 1留言 作者: AhChuan 2012-05-23 22:19

大物盃檢討-進攻篇

- 看板: Ncku-phy-fc 作者: AhChuan 2012-05-25 19:42

歐洲國家盃。賽程、結果(運彩版本)

10 看板: Ncku-phy-fc 31留言 作者: AhChuan 2012-06-08 19:53

歐洲國家盃。複賽。

3 看板: Ncku-phy-fc 12留言 作者: AhChuan 2012-06-20 00:08

版主咧?!

2 看板: Ncku-phy-fc 5留言 作者: AhChuan 2012-06-20 00:11

大物盃輪值表

2 看板: Ncku-phy-fc 13留言 作者: waibun 2009-04-13 13:37

[練球] 練球時間表

1 看板: Ncku-phy-fc 8留言 作者: williecc 2010-03-05 00:23
最舊 下頁 › 最新