PTT NCCU_Shogi

最舊 下頁 › 最新

Re: [社務] 棋王賽

8 看板: Nccu_shogi 9留言 作者: lurkingtrump 2013-01-23 17:37

社平加分的機會 東大將棋社交流

1 看板: Nccu_shogi 6留言 作者: redchaos 2013-02-04 22:28

[社務] 任務

1 看板: Nccu_shogi 1留言 作者: lurkingtrump 2013-02-16 22:41

[社務] 101第2學期 第一周社課!

1 看板: Nccu_shogi 2留言 作者: lurkingtrump 2013-02-19 00:54

[社務] 社展排班公告

- 看板: Nccu_shogi 作者: lurkingtrump 2013-02-22 21:01

[討論] 四間飛車對棒銀

7 看板: Nccu_shogi 8留言 作者: fssh710020 2013-02-28 01:26

Re: 社評加分的機會 東大將棋社交流

2 看板: Nccu_shogi 4留言 作者: redchaos 2013-03-11 00:12

Re: [棋譜] 在東京道場下的

- 看板: Nccu_shogi 作者: lurkingtrump 2013-04-03 01:24

[棋譜] 棄角行速戰入局

1 看板: Nccu_shogi 1留言 作者: DreamYeh 2014-05-13 03:24

[問題] 是否已荒廢..

1 看板: Nccu_shogi 4留言 作者: kenny359259 2014-10-07 09:47

[公告] 有空請大家依照格式PO個自介

- 看板: Nccu_shogi 1留言 作者: redchaos 2008-06-03 15:58

網路資源整合

1 看板: Nccu_shogi 6留言 作者: redchaos 2009-03-28 17:24

[棋訊] 最新棋訊

- 看板: Nccu_shogi 53留言 作者: redchaos 2009-11-02 20:26

[公告] 每學期社課時間地點

1 看板: Nccu_shogi 4留言 作者: redchaos 2010-02-27 10:29

[公告] 首輪月例賽對戰表暨棋力分配

9 看板: Nccu_shogi 16留言 作者: kenny359259 2010-10-25 21:56
最舊 下頁 › 最新