PTT NCCU_M.B

最舊 下頁 › 最新

[賽訊]清華盃報名即將截止囉

- 看板: Nccu_m.b 作者: evileyes 2012-08-15 19:31

[牌局] How would you play this 6D

2 看板: Nccu_m.b 3留言 作者: jacky7987 2012-08-20 01:40

Re: [牌局] How would you play this 6D

11 看板: Nccu_m.b 18留言 作者: YLiLi 2012-08-20 04:40

Re: [牌局] How would you play this 6D

1 看板: Nccu_m.b 1留言 作者: jerbluba 2012-08-20 11:11

Re: [牌局] How would you play this 6D

- 看板: Nccu_m.b 作者: shishio7 2012-08-21 13:27

[制度] 記錄一下我們的Bergen raise

- 看板: Nccu_m.b 11留言 作者: YLiLi 2012-09-04 11:46

[閒聊] 這個版滅了嗎?

4 看板: Nccu_m.b 4留言 作者: busters 2012-11-01 09:00

[制度] Jocaby 2NT (better way)

1 看板: Nccu_m.b 4留言 作者: YLiLi 2012-11-11 02:20

[閒聊] 朝聖

3 看板: Nccu_m.b 9留言 作者: fssh710020 2013-12-16 00:27

[叫牌] 已死的板

2 看板: Nccu_m.b 3留言 作者: ataiwu 2014-01-06 14:55

[閒聊] 看到系橋沒落有點難過

-2 看板: Nccu_m.b 2留言 作者: lovesnow1990 2014-07-09 12:07

[閒聊] 我要賺P幣

-1 看板: Nccu_m.b 8留言 作者: lovesnow1990 2014-10-14 20:18

[比賽] [賽訊] 2014中研杯橋藝賽 10/18

1 看板: Nccu_m.b 2留言 作者: lovesnow1990 2014-10-15 12:02

[牌局] 來看看你要怎麼打

- 看板: Nccu_m.b 作者: lovesnow1990 2014-10-21 19:19

Re: [牌局] 6S 難度:●○○○○

-3 看板: Nccu_m.b 6留言 作者: ataiwu 2014-10-23 08:55

[牌局] 3H 難度:●●○○○

2 看板: Nccu_m.b 4留言 作者: lovesnow1990 2014-10-30 19:47

[閒聊]嗨 大家好

4 看板: Nccu_m.b 6留言 作者: stylejoe 2015-04-16 15:23

[閒聊] 爽

1 看板: Nccu_m.b 1留言 作者: stylejoe 2015-05-12 09:38

#

2 看板: Nccu_m.b 10留言 作者: jacky7987

[閒聊] 桌遊

5 看板: Nccu_m.b 24留言 作者: jacky7987 2011-03-02 21:30

[轉錄]Re: 橋藝禮節

10 看板: Nccu_m.b 13留言 作者: jacky7987 2011-05-11 00:13
最舊 下頁 › 最新