PTT Media-work

最舊 下頁 › 最新

[徵求] youtube頻道 正職剪輯師(審核中)

7 看板: Media-work 7留言 作者: muyasun 2018-12-10 18:36

[分享] 道具出租

- 看板: Media-work 作者: judy410 2018-12-14 12:57

[徵求] 影片調光師(已徵到)

2 看板: Media-work 3留言 作者: cjhm 2018-12-19 01:12

[徵求] 經紀人助理 職缺

- 看板: Media-work 作者: P636516 2018-12-28 10:46

[問題] 國際精品代購衣服賺大錢

-2 看板: Media-work 2留言 作者: bz2323bz 2019-01-11 12:01

[公告] [Media-work版]板規 090901

1 看板: Media-work 3留言 作者: PPwind 2009-09-01 17:13

[公告] 大家來報到吧!!

- 看板: Media-work 2留言 作者: PPwind 2009-09-04 20:00

[討論] 關於傳播業的台劇日劇韓劇

28 看板: Media-work 47留言 作者: PPwind 2010-04-11 12:49

[討論] *以傳播業為主題的戲劇*

41 看板: Media-work 70留言 作者: PPwind 2010-04-18 19:06

[公告] 徵求1~2位版主

-1 看板: Media-work 3留言 作者: PPwind 2012-08-14 04:07
最舊 下頁 › 最新