PTT lizen28-602

最舊 下頁 › 最新

Re: [豐生] 星期天

- 看板: Lizen28-602 作者: fatmanya 2011-04-29 17:23

[豐生] 7/31 (日) 練球

10 看板: Lizen28-602 10留言 作者: sunnymax 2011-07-04 00:09

[豐生] 打擊練習場

- 看板: Lizen28-602 4留言 作者: tfy 2011-08-08 11:29

[豐生] 8/28(日) 08:00 彰化大肚溪球場比賽

18 看板: Lizen28-602 21留言 作者: sunnymax 2011-08-12 13:48

[問題] 要怎麼回文或是推文

6 看板: Lizen28-602 12留言 作者: gn00502929 2011-08-18 12:08

[問題] 9/11的比賽時間是??

- 看板: Lizen28-602 作者: fatmanya 2011-09-04 23:02

[豐生] 9/11(日) 地層下陷盃複、決賽

4 看板: Lizen28-602 4留言 作者: sunnymax 2011-09-04 23:55

問人

- 看板: Lizen28-602 作者: foreverxyz 2011-09-08 20:13

[透殼] 9/23 晚上七點

1 看板: Lizen28-602 1留言 作者: LouisHero 2011-09-19 10:10

Re: [透殼] 9/23 晚上七點

2 看板: Lizen28-602 4留言 作者: LouisHero 2011-09-19 17:13

[豐生] 100年彰化縣縣長盃慢速壘球賽

5 看板: Lizen28-602 6留言 作者: sunnymax 2011-10-03 20:54

[豐生] 10/23 領隊會議結果

3 看板: Lizen28-602 3留言 作者: sunnymax 2011-10-24 21:26

[豐生] 賽程

2 看板: Lizen28-602 2留言 作者: LouisHero 2011-10-25 23:59

[問題] 誰有水母的電話?

2 看板: Lizen28-602 2留言 作者: windron 2011-10-27 13:36

[豐生] 只是

1 看板: Lizen28-602 1留言 作者: LouisHero 2015-05-09 13:20

[公告] 版規

- 看板: Lizen28-602 作者: LouisHero 2006-11-15 12:39

[豐生] 球隊財務狀況

1 看板: Lizen28-602 5留言 作者: sunnymax 2009-02-02 23:37

[自介] 我換帳號了= =

-17 看板: Lizen28-602 20留言 作者: hungte0928 2008-02-08 21:25

[豐生] 揪團推文區

1 看板: Lizen28-602 2留言 作者: LouisHero 2009-10-22 17:29

[透殼] 發現網站

3 看板: Lizen28-602 7留言 作者: LouisHero 2010-09-04 23:49
最舊 下頁 › 最新