PTT junji-ITO

最舊 下頁 › 最新

[情報] 連載〈夢魔の紀行〉

- 看板: Junji-ito 作者: a93 2019-01-22 14:40

[情報] 伊藤潤二短編集 BEST OF BEST

- 看板: Junji-ito 作者: a93 2019-01-22 14:45

[情報] 人間失格2

2 看板: Junji-ito 2留言 作者: emperorworld 2019-01-23 23:06

Re: [情報] 伊藤潤二短編集 BEST OF BEST

4 看板: Junji-ito 4留言 作者: ps99you 2019-01-26 05:20

[徵求] 伊藤潤二展 高雄駁二場 徵隊友

2 看板: Junji-ito 4留言 作者: WOODBEAR 2019-02-11 23:23

[情報] 《伊藤潤二研究 來自恐怖深淵》

1 看板: Junji-ito 1留言 作者: a93 2019-04-01 11:21

伊藤潤二恐怖漫畫精選列表

13 看板: Junji-ito 19留言 作者: sppmay 2006-06-12 17:45

[閒聊] 伊藤老師作品年表

3 看板: Junji-ito 3留言 作者: okai 2008-07-13 21:57
最舊 下頁 › 最新