PTT hjsh

最舊 下頁 › 最新

[閒聊] 晚上各班都有開燈?

3 看板: Hjsh 6留言 作者: jimjohny 2012-11-16 19:01

[閒聊] 今年校慶

7 看板: Hjsh 13留言 作者: LiWhDr 2012-12-04 21:31

[閒聊] 2013 Happy New Year

2 看板: Hjsh 2留言 作者: epei001 2013-01-01 23:33

Re: [閒聊] 2013 Happy New Year

1 看板: Hjsh 1留言 作者: bigdragon920 2013-01-04 09:50

[自介] 路過看到竟然有華江板也太開心

3 看板: Hjsh 5留言 作者: skip791025 2013-01-13 15:19

[閒聊] 東園街的中式早餐

3 看板: Hjsh 6留言 作者: sanafifi 2013-01-17 05:05

[閒聊] 據說老師要退休了

6 看板: Hjsh 6留言 作者: sung6130 2013-03-07 21:05

[閒聊] 大學繁星58人 華江北市第一

2 看板: Hjsh 6留言 作者: berniechen 2013-03-11 22:10

[閒聊] 國寶的祕密花園

4 看板: Hjsh 4留言 作者: sanafifi 2013-04-25 02:56

[閒聊] 華江棒球隊

1 看板: Hjsh 5留言 作者: zack7301428 2013-12-06 19:34

[閒聊] 在華江取景拍攝的電影

2 看板: Hjsh 2留言 作者: sung6130 2014-05-30 22:09

[閒聊] 2014校慶

- 看板: Hjsh 1留言 作者: sung6130 2014-11-02 14:43

正在籌備一個解答學弟妹疑惑的FB社團

2 看板: Hjsh 4留言 作者: sung6130 2015-03-06 15:44

[自介] HI,

2 看板: Hjsh 2留言 作者: zora0610 2015-04-04 15:28

[自介] 到了懷念的年紀...

5 看板: Hjsh 6留言 作者: ellensChen 2015-07-26 02:57

[閒聊]

6 看板: Hjsh 6留言 作者: silentcat030 2017-04-24 16:14

[自介] 喵

4 看板: Hjsh 4留言 作者: tp6g4 2017-07-13 10:47

[公告] 自介文

1 看板: Hjsh 3留言 作者: berniechen 2007-09-03 21:38

深藍華江版http://tinyurl.com/37vf8b

-1 看板: Hjsh 14留言 作者: epei001 2009-01-20 22:01

[公告] 2010板規

- 看板: Hjsh 4留言 作者: epei001 2010-03-29 17:06
最舊 下頁 › 最新