PTT GVO

最舊 下頁 › 最新

[疑問] 台北日語老師推薦

3 看板: Gvo 6留言 作者: BlueMayday 2019-01-15 12:58

徵求半年假(短期也可)

- 看板: Gvo 作者: asweety 2019-01-28 20:52

[徵假]希望半年以上,感謝。

2 看板: Gvo 2留言 作者: haopin 2019-02-24 18:37

[疑問] 請問日文北區推薦初級會話老師

2 看板: Gvo 3留言 作者: jacklai0924 2019-02-25 00:17

[疑問] 近期日文課程費用

12 看板: Gvo 17留言 作者: e0925 2019-03-06 19:41

[疑問] 請問美語會話初級的課本

- 看板: Gvo 1留言 作者: david214103 2019-03-08 09:49

(徵求)請假期限半年左右

3 看板: Gvo 3留言 作者: p182k 2019-03-14 01:24

[美語] 徵三月 中高級雜誌CD

- 看板: Gvo 作者: zx3717108 2019-03-15 18:56

[美語] 徵介紹人及推薦

2 看板: Gvo 2留言 作者: haaa 2019-03-19 15:15

Re: [美語] 徵介紹人及推薦

- 看板: Gvo 作者: ilovezelda 2019-03-28 11:10

[疑問] 請假問題

- 看板: Gvo 1留言 作者: tammy0726 2019-04-01 22:04

售朗讀筆 100 雙北面交

- 看板: Gvo 作者: abc00860501 2019-05-28 13:33

[贈送]過期全新英文、日文雜誌附mp3

3 看板: Gvo 3留言 作者: p2783042 2019-05-30 00:11

[疑問] 線上點數有時間限制嗎?

- 看板: Gvo 作者: jiunjiunyi 2019-06-22 03:36

[閒聊] [徵假]徵求請假月份 10個月以上佳

- 看板: Gvo 1留言 作者: s922 2019-08-25 16:36

[徵求]ㄧ個月以上的請假期間和次數

1 看板: Gvo 1留言 作者: steven0910 2019-09-24 20:07

[日語] 請問士林及大安週日老師

1 看板: Gvo 1留言 作者: jacklai0924 2019-11-16 16:29

[徵求] 可用的地球村朗讀筆

- 看板: Gvo 作者: impolite 2019-11-24 01:35

[疑問] 美語費用?

3 看板: Gvo 作者: KSSNG 2020-02-03 17:23

#

2 看板: Gvo 作者: Chiwaku

[公告] 地球村民戶口名簿

1 看板: Gvo 1留言 作者: Chiwaku 2004-11-25 18:02

Re: 有個供大家編輯地球村課表的網頁

21 看板: Gvo 26留言 作者: newbuyer 2008-06-15 10:52

[公告] 課程轉讓推文區

46 看板: Gvo 61留言 作者: natki 2018-11-07 00:11

[公告] 書籍買賣推文區

25 看板: Gvo 45留言 作者: natki 2018-11-07 00:12
最舊 下頁 › 最新