PTT firsttime

最舊 下頁 › 最新

[誇張] 第一次被記者抄文

- 看板: Firsttime 作者: hijkxyzuw 2019-01-06 23:47

[難過] 第一次洗到熱水器壞掉

- 看板: Firsttime 作者: Nortel 2019-01-18 02:28

[心得] 第一次被打巴掌

- 看板: Firsttime 作者: alligive 2019-01-18 14:25

[閒聊] 第一次按摩

- 看板: Firsttime 作者: Colco 2019-01-20 14:57

[閒聊] 換我第一次接到詐騙電話了 ><...

261 看板: Firsttime 438留言 作者: coco7222 2005-06-29 01:20

[公告] 請各位板友注意!!

64 看板: Firsttime 70留言 作者: mahound 2008-11-16 23:13

[公告] 請各位板友注意!!- 2

19 看板: Firsttime 25留言 作者: ymsgcat 2008-11-28 23:51

[公告] 版規修訂

1 看板: Firsttime 1留言 作者: baronterry 2014-08-24 15:32
最舊 下頁 › 最新