PTT Davichi

最舊 下頁 › 最新

[心得] 1st LIVE in Taipei 2018 DAVICHI Chord

3 看板: Davichi 4留言 作者: acshan 2018-04-03 23:15

[心得]1st LIVE in Taipei 2018 DAVICHI Chord

8 看板: Davichi 10留言 作者: lovelionchen 2018-04-04 18:07

[情報] 求簽名海報換簽名專輯

- 看板: Davichi 作者: ppttqq 2018-04-05 17:49

Fw: [情報] Live OST Part.3 - Davichi

1 看板: Davichi 12留言 作者: JeNeToiLe 2018-04-06 18:50

Fw: [情報] 2019 Davichi 演唱會

24 看板: Davichi 28留言 作者: JeNeToiLe 2019-01-25 19:32

[公告] Davichi版 版規 Ver1.01版

- 看板: Davichi 作者: AuronaXX 2010-07-13 12:16

[閒聊] 邁向六週年嘍\( ° A°)/

178 看板: Davichi 260留言 作者: JAS0N55 2013-02-21 23:37
最舊 下頁 › 最新