PTT ChineseOpera

最舊 下頁 › 最新

[情報] 本週末9/29 30台灣京崑劇團

2 看板: Chineseopera 2留言 作者: morrishsing 2018-09-27 23:17

[情報] 關於觀戲交流

- 看板: Chineseopera 作者: huangss 2018-10-03 23:09

[情報] 江蘇崑劇院 《西樓記》

2 看板: Chineseopera 2留言 作者: bananaho 2018-10-05 10:54

【贈送】國光《三國》票券2張

1 看板: Chineseopera 1留言 作者: xhienching 2018-10-06 06:49

[閒聊] 臺灣京崑劇團楊家情史下集

3 看板: Chineseopera 9留言 作者: morrishsing 2018-10-08 02:48

[心得] 臺灣豫劇團《唐伯虎點秋香》

2 看板: Chineseopera 8留言 作者: huangss 2018-10-10 09:53

[心得] 臺灣豫劇團《大祭樁》

1 看板: Chineseopera 1留言 作者: huangss 2018-10-11 23:06

[讓票]

- 看板: Chineseopera 作者: yuhon1987 2018-10-29 08:23

[閒聊] 風起雲揚新趙雲觀後感

2 看板: Chineseopera 3留言 作者: morrishsing 2018-10-30 00:33

[公告] 票券交易請勿低價高售

1 看板: Chineseopera 1留言 作者: lonlong 2014-04-18 11:03
最舊 下頁 › 最新