PTT BandPlayer

最舊 下頁 › 最新

台北創作團徵bass 吉他

- 看板: Bandplayer 作者: neil801105 2019-10-06 21:20

[自薦] 台東玩團 吉它或貝斯

1 看板: Bandplayer 2留言 作者: poizon 2019-10-07 23:09

[貝斯] 台北創作團徵貝斯手

1 看板: Bandplayer 1留言 作者: onlysnoopy56 2019-10-08 13:01

[自薦] 女主唱

1 看板: Bandplayer 1留言 作者: notphate 2019-10-08 20:36

[貝斯] 台北樂團徵BASS手

- 看板: Bandplayer 作者: lee1126 2019-10-09 14:33

[三峽]組團

2 看板: Bandplayer 1留言 作者: jjsm666 2019-10-09 14:41

[貝斯] 找創作團

- 看板: Bandplayer 作者: haw04022 2019-10-09 16:52

[主唱+吉他]高雄假爵士廢團想擴編

3 看板: Bandplayer 3留言 作者: lacertayui 2019-10-11 19:08

[討論] 台北徵求練團室頂讓

- 看板: Bandplayer 作者: michrischo 2019-10-13 15:47

[男主唱貝斯鼓手]誠徵團員

1 看板: Bandplayer 1留言 作者: kingrj 2019-10-14 12:57

[公告] 制式化標題說明暨使用辦法

2 看板: Bandplayer 1留言 作者: Olina 2005-12-12 15:48

[公告] 本版開放[討論]功能

2 看板: Bandplayer 作者: Olina 2007-10-01 14:54

[公告] 即日起提供樂團宣傳空間

13 看板: Bandplayer 14留言 作者: kikinkids 2011-11-02 11:26
最舊 下頁 › 最新