PTT Ayu

最舊 下頁 › 最新

[問題] 哪個版本值得買?

9 看板: Ayu 12留言 作者: empresscute 2018-10-06 18:00

[情報] TROUBLE (Instrumental/Acappella)

20 看板: Ayu 26留言 作者: barery24 2018-10-07 19:38

贈送 countdown live 2000-2001 A

1 看板: Ayu 1留言 作者: arewq 2018-10-11 20:53

[情報] PTT搶先公開TROUBLE 2018-2019週邊商品

39 看板: Ayu 62留言 作者: zasaz 2018-10-14 15:48

Re: [情報] 關於這次20週年演唱會場次

12 看板: Ayu 13留言 作者: chris09 2018-10-16 02:22

[情報] COUNTDOWN LIVE 2018-2019 A -TROUBLE-

7 看板: Ayu 10留言 作者: mirror0527 2018-10-19 12:58

[情報] LIVE TOUR -TROUBLE- 2018-2019A歌單曲目

39 看板: Ayu 62留言 作者: yeanla 2018-10-19 20:38

#

- 看板: Ayu 作者: [馬路探子]

#

- 看板: Ayu 作者: [馬路探子]

#

1 看板: Ayu 6留言 作者: [馬路探子]

[情報]COUNTDOWN LIVE 2018-2019抽選

1 看板: Ayu 作者: mirror0527 2018-11-02 13:31

[贈送]單曲、專輯海報數張(全送出)

7 看板: Ayu 3留言 作者: mirror0527 2018-11-02 18:01

[情報] TROUBLE台壓版CD+DVD雙版本 9/28發行

47 看板: Ayu 77留言 作者: JasonC1985 2018-09-12 19:52

[情報] LIVE TOUR ~TROUBLE~ 2018-2019 A

54 看板: Ayu 110留言 作者: yeanla 2018-07-22 19:08
最舊 下頁 › 最新