PTT zaku2015 的全部 284 篇文章

[閒聊] 本家遊戲會不會太快跌價啦?

-37 看板: Playstation 292留言 作者: zaku2015 2019-01-16 08:41

Re: [問卦] 克林伊斯威特的新片好看ㄇ

- 看板: Gossiping 4留言 作者: zaku2015 2019-01-11 22:18

[ 好雷] 賭命運轉手-90歲老混蛋的樂活人生

13 看板: Movie 20留言 作者: zaku2015 2019-01-11 15:08

Re: [閒聊] 洪秀全當的了Fate系列的英靈嗎?

1 看板: C_chat 4留言 作者: zaku2015 2019-01-07 22:16

Re: [問卦] 覺青會過中國農曆新年嗎?

8 看板: Gossiping 17留言 作者: zaku2015 2019-01-07 15:29

Re: [問卦] 為什麼中國人要用youtube啊?

4 看板: Gossiping 9留言 作者: zaku2015 2019-01-03 17:51

Re: [問卦] 金門人認為自己是台灣人嗎?

1 看板: Gossiping 2留言 作者: zaku2015 2019-01-03 00:05

Re: [討論] 悲劇 = 深度???

2 看板: C_chat 4留言 作者: zaku2015 2018-12-27 18:49

Re: [問卦] 為何美國越戰不用核武

3 看板: Gossiping 12留言 作者: zaku2015 2018-12-25 11:11

Re: [問卦] 田僑仔都開甚麼車

8 看板: Gossiping 14留言 作者: zaku2015 2018-12-22 09:52

Re: [問卦] 柯粉這次要怎麼幫主子解圍?

28 看板: Gossiping 120留言 作者: zaku2015 2018-12-21 20:33

Re: [問卦] 港仔:移民台灣=移民福建

- 看板: Gossiping 1留言 作者: zaku2015 2018-12-21 19:54

以上為 zaku2015 的文章