PTT yw1002 的全部 729 篇文章

Re: [問卦] 為什麼1=0.9999999999......

5 看板: Gossiping 8留言 作者: yw1002 2019-12-24 16:49

Re: [問卦] 光速怎麼算出來的阿?

-3 看板: Gossiping 5留言 作者: yw1002 2019-11-24 20:17

Re: [問卦] 光速怎麼算出來的阿?

3 看板: Gossiping 13留言 作者: yw1002 2019-11-24 19:57

Re: [問卦] 被黑洞吸走的東西會怎麼樣?

2 看板: Gossiping 10留言 作者: yw1002 2019-11-22 22:46

Re: [問卦] 為什麼黑洞會自轉阿???

9 看板: Gossiping 36留言 作者: yw1002 2019-11-18 21:31

Re: [問卦] 楊振寧和霍金哪個更偉大

1 看板: Gossiping 1留言 作者: yw1002 2019-11-16 06:49

Re: [問卦] 光速恆定 是真的嗎?

-1 看板: Gossiping 5留言 作者: yw1002 2019-11-16 04:57

Re: [問卦] 為啥電磁學沒有第一第二定律??

- 看板: Gossiping 4留言 作者: yw1002 2019-11-08 15:50

[問卦] 電腦怎麼無線輸入

3 看板: Gossiping 11留言 作者: yw1002 2019-10-03 23:38

Re: [問卦] 宇宙的外面是什麼?

4 看板: Gossiping 5留言 作者: yw1002 2019-10-01 01:49

Re: [問卦] 黑洞什麼時候要吞噬全宇宙?

7 看板: Gossiping 8留言 作者: yw1002 2019-09-29 22:47

Re: [問卦] 人類進入黑洞卻不會死的八卦?

7 看板: Gossiping 15留言 作者: yw1002 2019-09-23 05:21

Re: [問卦] 光速恆定 是真的嗎?

2 看板: Gossiping 3留言 作者: yw1002 2019-09-05 14:33

Re: [問卦] 宇宙其實還在大爆炸的擴張期

5 看板: Gossiping 16留言 作者: yw1002 2019-09-03 06:41

Re: [問卦] 萬有引力常數是誰規定的八卦?

- 看板: Gossiping 3留言 作者: yw1002 2019-08-26 21:06

Re: [問卦] 欸!希格斯粒子到底是啥?

5 看板: Gossiping 20留言 作者: yw1002 2019-08-20 20:43

[問卦] 柴犬的演技

3 看板: Gossiping 5留言 作者: yw1002 2019-08-18 04:14

Re: [問卦] 要怎麼解釋熵這個概念?

1 看板: Gossiping 1留言 作者: yw1002 2019-08-15 23:14

以上為 yw1002 的文章