PTT yiyji 的全部 89 篇文章

[新聞] 台砸4000億 在台海能買多久保險!

-76 看板: Gossiping 112留言 作者: yiyji 2019-03-17 12:17

Re: [新聞] 高雄市新聞局證實 魔鬼阿諾不來了

-1 看板: Gossiping 12留言 作者: yiyji 2019-03-14 18:04

[新聞] 陳吉仲酸韓國瑜又改口 她斷言謝龍介一定

24 看板: Tainan 133留言 作者: yiyji 2019-03-02 14:41

[新聞] 韓國瑜星馬衝鋒 內鬼後方扯後腿?

-4 看板: Gossiping 18留言 作者: yiyji 2019-02-27 12:33

[新聞] 高雄女神!韓冰握手彎腰2小時不嫌累!

-59 看板: Gossiping 112留言 作者: yiyji 2019-02-20 12:33

以上為 yiyji 的文章