PTT yannicklatte 的全部 13 篇文章

[問卦] 現在炸雞還有哪家能吃?

9 看板: Gossiping 34留言 作者: yannicklatte 2019-04-04 23:50

[問卦] 最不好看的一日系列是?

6 看板: Gossiping 25留言 作者: yannicklatte 2018-07-13 18:33

[問卦] 小孩被稱讚,爸媽卻倒酸一把?

69 看板: Gossiping 149留言 作者: yannicklatte 2018-06-24 19:45

[問卦] 台南看星星要去哪?

9 看板: Gossiping 26留言 作者: yannicklatte 2017-10-10 04:24

[心得] 亞太的答鈴&音樂盒解約

1 看板: Mobilecomm 3留言 作者: yannicklatte 2016-04-24 21:50

以上為 yannicklatte 的文章