PTT xiaofen 的全部 301 篇文章

[網路]女 統計學

- 看板: Need_student 作者: xiaofen 2019-05-19 16:37

[徵人] mixed model 家教

1 看板: Statistics 1留言 作者: xiaofen 2019-05-19 12:50

[家教] sas家教跑mixed model

- 看板: Hometeach 作者: xiaofen 2019-05-18 15:23

[家教] mix model -R 軟體家教

- 看板: Hometeach 作者: xiaofen 2019-05-09 12:58

[家教] R程式教學 迭代

- 看板: Hometeach 作者: xiaofen 2019-03-20 10:10

[家教] SAS家教

- 看板: Hometeach 作者: xiaofen 2018-10-05 05:48

[問題] 溫哥華跟洛基山脈遊是否需換加幣

4 看板: Vancouver 12留言 作者: xiaofen 2018-07-19 11:14

[家教] 存活分析與SAS應用

- 看板: Hometeach 作者: xiaofen 2018-03-19 10:19

[家教] R程式語言家教

- 看板: Hometeach 作者: xiaofen 2018-02-27 03:07

[心得] 托福五戰從62分進步到101分

18 看板: Toefl_ibt 24留言 作者: xiaofen 2017-11-26 12:38

售magoosh帳號到1/30

- 看板: Gre 作者: xiaofen 2017-10-14 17:33

售GRE陶睿寫作課程帳號

- 看板: Gre 作者: xiaofen 2017-10-10 04:38

售托福考滿分聽力趙純課程帳號

- 看板: Toefl_ibt 1留言 作者: xiaofen 2017-10-10 04:34

徵求綠動能瑜伽券10張

1 看板: San-ying 1留言 作者: xiaofen 2017-08-13 23:20

[家教] 全省Skype 英文口說(幼稚園程度)

1 看板: Hometeach 16留言 作者: xiaofen 2016-07-30 11:35

[徵人] 6/23-6/27 清邁出發素可泰1日遊

6 看板: Thailand 7留言 作者: xiaofen 2016-05-27 13:13

[揪團] 綠動能瑜珈40張卷

- 看板: San-ying 1留言 作者: xiaofen 2016-04-21 20:39

[廣宣] 台北-A-LUXE亞立詩結婚對戒分享

2 看板: Getmarry 2留言 作者: xiaofen 2016-04-18 22:31

[贈送] 90公分白色工作桌與椅子

- 看板: Shuanghe 1留言 作者: xiaofen 2016-02-25 22:20

Re: [商業] 出國前搬家出清

- 看板: Shuanghe 作者: xiaofen 2016-02-22 07:36

[賣//]

- 看板: Mobilesales 作者: xiaofen 2016-02-01 21:02

Re: [商業] 出國前搬家出清

- 看板: Shuanghe 作者: xiaofen 2016-01-20 22:55

[商業] 出國前搬家出清

4 看板: Shuanghe 8留言 作者: xiaofen 2016-01-10 21:38

Re: [心情] 不喜歡自己的小孩怎麼辦?

31 看板: Marriage 48留言 作者: xiaofen 2015-09-29 16:44

[商業] 新光三越禮券92折起

- 看板: Shuanghe 1留言 作者: xiaofen 2015-09-17 22:52

[交換] 嬌生日拋隱形眼鏡換十杯~

1 看板: Shuanghe 4留言 作者: xiaofen 2015-09-06 21:49

以上為 xiaofen 的文章