PTT wwa928 的全部 344 篇文章

Re: [地獄] 癲癇 - reddlt

-1 看板: Joke 2留言 作者: wwa928 2019-11-11 12:26

[徵女] 同樣也喜愛V家的妳。

10 看板: Alltogether 18留言 作者: wwa928 2019-10-20 03:36

[耍冷] 眾僧贊鯰

-2 看板: Joke 7留言 作者: wwa928 2019-07-18 11:49

Fw: [爆卦] 館長開戰中天啦

372 看板: Joke 15留言 作者: wwa928 2019-06-26 21:54

[討論] B站彈幕回來了???

-3 看板: C_chat 29留言 作者: wwa928 2019-06-01 02:22

[04夏] 電玩快打 2004/06/05

15 看板: C_chat 27留言 作者: wwa928 2019-05-29 18:52

[實況] 災厄林克開實況啦!

1 看板: Nswitch 2留言 作者: wwa928 2019-05-28 20:43

[猜謎] 挑戰一次惹惱2個族群

-3 看板: Joke 3留言 作者: wwa928 2019-05-22 12:53

[情報] 如果男神基哥…………

2 看板: C_chat 3留言 作者: wwa928 2019-05-21 17:09

Re: [爆卦] 好可愛的戰車啊(發錢)

244 看板: Gossiping 277留言 作者: wwa928 2019-05-21 12:50

[佐賀] 這推特主畫的櫻也太可愛了!<3

25 看板: C_chat 30留言 作者: wwa928 2019-04-02 19:35

[討論] JOJO第五部黃金之風OP2手繪

10 看板: C_chat 7留言 作者: wwa928 2019-03-29 17:55

[XD] 這些東西的質量大家覺得......?

1 看板: Joke 13留言 作者: wwa928 2019-03-27 22:58

[問卦] 這些東西的質量大家覺得如何?

-1 看板: Gossiping 12留言 作者: wwa928 2019-03-27 22:23

[耍冷] 農夫厭惡乞丐

6 看板: Joke 12留言 作者: wwa928 2019-03-22 12:27

[耍冷] 查理想休假。

-6 看板: Joke 11留言 作者: wwa928 2019-02-21 12:03

Re: [閒聊] [19冬] 路人超能100 07

9 看板: C_chat 11留言 作者: wwa928 2019-02-20 12:34

[18秋] 青春豬頭少年11~13話

13 看板: C_chat 24留言 作者: wwa928 2019-02-12 00:41

[19冬] 路人超能100第4集

76 看板: C_chat 162留言 作者: wwa928 2019-01-29 00:38

[閒聊] 剛剛中教大這邊......

16 看板: Taichungbun 36留言 作者: wwa928 2019-01-24 23:10

[18秋] 剛把佐賀偶像是傳奇看完了

22 看板: C_chat 38留言 作者: wwa928 2019-01-13 00:29

[kuso] 經典聖誕歌曲

3 看板: Joke 5留言 作者: wwa928 2018-12-24 18:20

[好雷] 小鬼當家(Home Alone,1990)

20 看板: Movie 33留言 作者: wwa928 2018-11-05 23:55

[XD] 看了最近板上想到的笑話

3 看板: Joke 4留言 作者: wwa928 2018-10-14 10:12

Fw: [請益] 猛毒其中一段台詞疑問?

8 看板: Superheroes 15留言 作者: wwa928 2018-10-04 21:09

[請益] 猛毒其中一段台詞疑問?

5 看板: Movie 14留言 作者: wwa928 2018-10-04 21:03

以上為 wwa928 的文章