PTT welf 的全部 1040 篇文章

[拾獲] 1/5於玉北 黃凊儀 保溫瓶

2 看板: Hiking 2留言 作者: welf 2019-01-08 11:59

[交易] 星巴克好友分享券

- 看板: Changhua 作者: welf 2018-10-08 21:09

[問題] 請問中部登山社 阿朗壹古道

6 看板: Hiking 17留言 作者: welf 2017-11-12 15:07

Re: [內部] 請教內勤主管一個小問題

2 看板: Post 6留言 作者: welf 2017-07-31 20:35

[內部] 請教內勤主管一個小問題

1 看板: Post 7留言 作者: welf 2017-07-29 16:07

Re: [郵務] 掛號郵差送錯了怎麼辦?

7 看板: Post 18留言 作者: welf 2017-07-29 11:50

[內部] 請問有專屬的內部line群組嗎

5 看板: Post 5留言 作者: welf 2017-07-27 15:37

[分享] 金門

- 看板: Taiwan319 1留言 作者: welf 2016-09-07 22:10

Re: [郵務] 轉址時效

3 看板: Post 5留言 作者: welf 2016-07-30 13:09

Re: [郵務] 轉址時效

6 看板: Post 9留言 作者: welf 2016-07-16 07:54

[問題] 關於25小娜娜章一問...

2 看板: Taiwan319 6留言 作者: welf 2016-06-13 00:10

Re: [心情] 南瑤媽祖繞境,邱市長踹共

5 看板: Changhua 19留言 作者: welf 2016-04-04 19:22

Re: [郵務] 無門鈴無管員舊公寓

1 看板: Post 1留言 作者: welf 2016-03-30 21:53

[舊章] 台南七股

- 看板: Taiwan319 作者: welf 2016-02-09 21:40

Re: [郵務] 蓋手印的效力

5 看板: Post 12留言 作者: welf 2016-01-22 21:58

Re: [內部] 工作天數計算

1 看板: Post 3留言 作者: welf 2015-11-10 20:40

Re: [內部] 純粹發洩

1 看板: Post 4留言 作者: welf 2015-06-14 21:39

Re: [郵務] 郵務士新制服

4 看板: Post 7留言 作者: welf 2015-05-10 16:01

[險種] 0歲男 新生兒保單請益

- 看板: Insurance 2留言 作者: welf 2015-04-07 00:05

[內部] 請問改投改寄期限

2 看板: Post 7留言 作者: welf 2013-12-25 23:04

[經費] FCK-DRIFT 五月小板主獎勵金

- 看板: Fck-service 作者: welf 2013-05-06 21:27

[經費] FCK-DRIFT 四月小板主獎勵金

1 看板: Fck-service 1留言 作者: welf 2013-04-07 19:05

[內部] 請問關於役期轉休假年資

4 看板: Post 12留言 作者: welf 2013-03-10 21:18

[經費] FCK-DRIFT 三月小板主獎勵金

1 看板: Fck-service 1留言 作者: welf 2013-03-03 17:41

[閒聊] 結婚去~~ XD

46 看板: Fck-drift 48留言 作者: welf 2013-01-07 22:16

[經費]

1 看板: Fck-service 1留言 作者: welf 2012-12-02 16:29

[內部] 請問勞保費

7 看板: Post 19留言 作者: welf 2012-11-05 23:20

[經費] FCK-DRIFT 11月小板主獎勵金

2 看板: Fck-service 2留言 作者: welf 2012-11-03 09:18

Fw: [比賽] 第四屆台灣名人賽

- 看板: Fck-drift 作者: welf 2012-10-29 19:52

以上為 welf 的文章