PTT wawawakou 的全部 23 篇文章

Re: [問卦] 阿伯是不是比阿扁還猛?

13 看板: Gossiping 66留言 作者: wawawakou 2018-11-27 01:12

[爆卦] 如果柯P敗選,柯P找新工作

-2 看板: Gossiping 23留言 作者: wawawakou 2018-11-24 19:50

Re: [討論] 趙天麟到底希望陳贏還輸

1 看板: Hatepolitics 2留言 作者: wawawakou 2018-11-20 12:30

Re: [爆卦] 高雄人催起來啦~

-18 看板: Gossiping 91留言 作者: wawawakou 2018-11-20 00:21

Re: [FB] 陳沂再戰館長

-1 看板: Gossiping 26留言 作者: wawawakou 2018-11-19 11:51

Re: [問卦] 所以高雄這幾年到底好嗎?

7 看板: Gossiping 59留言 作者: wawawakou 2018-11-13 11:24

Re: [討論] 你們終於不演了嗎?

4 看板: Hatepolitics 8留言 作者: wawawakou 2018-11-12 07:02

[討論] 2020總統大選誰較可能當總統?

6 看板: Hatepolitics 10留言 作者: wawawakou 2018-10-16 20:38

Re: [FB] 1124滅東廠 大數據分析

2 看板: Gossiping 18留言 作者: wawawakou 2018-10-06 15:14

Re: [問卦] 1124滅東廠…然後呢?

10 看板: Gossiping 70留言 作者: wawawakou 2018-10-06 12:38

Re: [問卦] 八卦板仇恨值怎麼變那麼高?

10 看板: Gossiping 261留言 作者: wawawakou 2018-09-09 00:30

[閒聊] Re: [代Po] 該不該離婚?

7 看板: Marriage 43留言 作者: wawawakou 2016-08-18 01:45

[揪團]銀一bo5求carry

-10 看板: Lol 17留言 作者: wawawakou 2015-08-25 20:37

[實況] 癢癢貓,別人開房我們開黑

-4 看板: Lol 5留言 作者: wawawakou 2015-02-14 20:30

[實況] 黑白雷玟,阿共伺服器報到!

-67 看板: Lol 110留言 作者: wawawakou 2015-02-14 19:41

以上為 wawawakou 的文章