PTT upeo 的全部 325 篇文章

[問卦] 語言交換變成體液交換的機率多大?

- 看板: Gossiping 7留言 作者: upeo 2018-10-19 21:50

[問卦] 男生不用開瓶器開酒是不是必修?

3 看板: Gossiping 28留言 作者: upeo 2018-10-19 00:13

[問卦] 德文的2跟3很難分的卦?

1 看板: Gossiping 30留言 作者: upeo 2018-10-18 17:41

[問卦] 舔過100根屌 氣質有差嘛?

4 看板: Gossiping 13留言 作者: upeo 2018-10-18 04:17

[問卦] 管仁健的文章真實性多少?

13 看板: Gossiping 47留言 作者: upeo 2018-10-17 00:28

Re: [問卦] 台灣的電競是不是沒救了?

-1 看板: Gossiping 14留言 作者: upeo 2018-10-16 23:10

[問卦] 嘴巴破哪邊最痛?

6 看板: Gossiping 14留言 作者: upeo 2018-10-16 17:51

[問卦] 麥當勞奶昔的卦?

6 看板: Gossiping 14留言 作者: upeo 2018-10-16 07:26

[問卦] 法軍到是不是過譽?

3 看板: Gossiping 27留言 作者: upeo 2018-10-13 12:57

[問卦] 如果屁孩開納智捷 今天會怎麼樣

7 看板: Gossiping 28留言 作者: upeo 2018-10-12 15:00

[問卦] 一個黑人拿著兩顆藥丸要怎麼選?

7 看板: Gossiping 30留言 作者: upeo 2018-10-12 00:25

[問卦] 梅爾吉勃遜是不是米國豆導?

-5 看板: Gossiping 19留言 作者: upeo 2018-10-11 00:41

Re: [問卦] 漢堡王為什麼在台灣不普及?

4 看板: Gossiping 32留言 作者: upeo 2018-10-10 14:37

[問卦] 中國會有人慶祝雙十嘛?

1 看板: Gossiping 4留言 作者: upeo 2018-10-10 14:17

[問卦] 有沒有盆底肌的八卦?

3 看板: Gossiping 6留言 作者: upeo 2018-10-10 02:54

[問卦] 我媽想買luxgen怎麼辦?

19 看板: Gossiping 51留言 作者: upeo 2018-10-09 11:42

[問卦] 公務車三本柱-菱產納的八卦?

4 看板: Gossiping 13留言 作者: upeo 2018-10-07 23:11

[問卦] 是誰,在敲打我窗

2 看板: Gossiping 22留言 作者: upeo 2018-10-06 12:29

[問卦] 幸福肥的八卦?

5 看板: Gossiping 18留言 作者: upeo 2018-10-05 16:02

[問卦] 現實的風向已經變了?

- 看板: Gossiping 20留言 作者: upeo 2018-10-03 07:33

[問卦] 包莖一定是處男嘛?

7 看板: Gossiping 17留言 作者: upeo 2018-10-02 13:47

Re: [問卦] 支持國產到底是什麼概念

1 看板: Gossiping 3留言 作者: upeo 2018-10-02 13:02

[問卦] 人魔經典在哪?

1 看板: Gossiping 4留言 作者: upeo 2018-09-29 23:57

[問卦] 9.2看到范冰冰在想什麼

5 看板: Gossiping 18留言 作者: upeo 2018-09-27 10:19

[問卦] 有沒有台啤雙啤酒的八卦?

7 看板: Gossiping 33留言 作者: upeo 2018-09-26 17:06

[問卦] 小精靈有地區之分嘛?

-1 看板: Gossiping 9留言 作者: upeo 2018-09-26 12:12

[問卦] 假新聞有什麼特徵的八卦?

6 看板: Gossiping 14留言 作者: upeo 2018-09-25 09:31

以上為 upeo 的文章