PTT tom501062003 的全部 460 篇文章

[問卦] 政協相當於台灣的什麼?

3 看板: Gossiping 9留言 作者: tom501062003 2020-02-06 08:40

[問卦] 台灣最衰的是在中國旁邊吧?

13 看板: Gossiping 30留言 作者: tom501062003 2020-02-05 12:41

[問卦] 高雄發財山醫院其實有搞頭吧

15 看板: Gossiping 22留言 作者: tom501062003 2020-02-05 09:35

[問卦] 習包子撐過去就是千古一帝了吧

17 看板: Gossiping 38留言 作者: tom501062003 2020-02-04 19:03

[問卦] 隔離台商會發喝水小卡嗎?

5 看板: Gossiping 8留言 作者: tom501062003 2020-02-04 12:16

[問卦] 喬魯諾有辦法對付武漢肺炎嗎?

6 看板: Gossiping 10留言 作者: tom501062003 2020-02-03 20:18

[問卦] 喉嚨眼睛很癢不敢咳怎麼辦

-1 看板: Gossiping 16留言 作者: tom501062003 2020-02-02 21:04

[問卦] 沒人關心豬瘟了嗎

2 看板: Gossiping 20留言 作者: tom501062003 2020-02-01 19:24

[問卦] 武漢肺炎怎麼拍成電影?

8 看板: Gossiping 18留言 作者: tom501062003 2020-02-01 17:52

[問卦] 在弟弟房間看到保險套怎麼辦

-1 看板: Gossiping 14留言 作者: tom501062003 2020-02-01 01:05

[問卦] 范瑋琪跟范植偉有關係嗎?

1 看板: Gossiping 10留言 作者: tom501062003 2020-01-30 20:47

[問卦] 媽媽的老朋友要我跟獨眼龍比賽

1 看板: Gossiping 16留言 作者: tom501062003 2020-01-30 20:31

[問卦] 直升機有比較方便嗎?

11 看板: Gossiping 44留言 作者: tom501062003 2020-01-27 06:37

[問卦] 如果02年是武漢肺炎會怎樣?

- 看板: Gossiping 10留言 作者: tom501062003 2020-01-26 20:19

[問卦] 親戚在五筒上黏飯是不是很機掰

9 看板: Gossiping 15留言 作者: tom501062003 2020-01-26 15:06

[問卦] 小當家遇到武漢肺炎怎麼辦?

6 看板: Gossiping 11留言 作者: tom501062003 2020-01-25 10:31

[問卦] 對岸還有要武統嗎?

24 看板: Gossiping 35留言 作者: tom501062003 2020-01-23 20:28

[問卦] 年後離職的人今天去公司要幹嘛

6 看板: Gossiping 21留言 作者: tom501062003 2020-01-22 09:17

[問卦] 什麼樣的人會喜歡中國?

67 看板: Gossiping 141留言 作者: tom501062003 2020-01-21 09:53

[問卦] 看過第八號當鋪的都幾歲了?

28 看板: Gossiping 52留言 作者: tom501062003 2020-01-19 20:53

[問卦] 各位來蓋個可憐哪推圖樓!

45 看板: Gossiping 101留言 作者: tom501062003 2020-01-15 15:42

[問卦] 看到高雄人要用什麼表情?

4 看板: Gossiping 12留言 作者: tom501062003 2020-01-15 09:29

[問卦] 2020最夯金句是可憐哪嗎?

9 看板: Gossiping 23留言 作者: tom501062003 2020-01-15 01:26

以上為 tom501062003 的文章