PTT stuj9019 的全部 1140 篇文章

[情報] 7/18 DailyHoroscope

1 看板: Leo 2留言 作者: stuj9019 2019-07-17 23:54

Re: [問卦] 欸!冷兵器中的霸主?

1 看板: Gossiping 9留言 作者: stuj9019 2019-07-17 20:59

Re: [問卦] 崇禎為何不遷都或割地或議和

2 看板: Gossiping 2留言 作者: stuj9019 2019-07-17 19:22

[問卦] 戰後嬰兒潮幾歲生小孩是常態?

2 看板: Gossiping 9留言 作者: stuj9019 2019-07-17 13:55

[問卦] 弄一個小酒吧大概要多少?

2 看板: Gossiping 31留言 作者: stuj9019 2019-07-17 12:46

Re: [問卦] 大學生一個月生活費大概多少錢

6 看板: Gossiping 19留言 作者: stuj9019 2019-07-16 21:22

Re: [問卦] 義守大學是間怎樣的學校

-1 看板: Gossiping 8留言 作者: stuj9019 2019-07-16 17:58

[問卦] 去好市多一定要推推車麼

- 看板: Gossiping 11留言 作者: stuj9019 2019-07-16 12:19

[問卦] 大學該不該申請英文免修啊

8 看板: Gossiping 18留言 作者: stuj9019 2019-07-15 19:10

[問卦] 有沒有綠卡樂透的八卦

5 看板: Gossiping 11留言 作者: stuj9019 2019-07-15 13:29

Re: [問卦] 買東西不看價格需要月入幾K?

1 看板: Gossiping 2留言 作者: stuj9019 2019-07-14 18:59

[問卦] 飢餓三十到底能幹嘛

4 看板: Gossiping 16留言 作者: stuj9019 2019-07-14 15:42

Re: [問卦] 洪仲丘本身到底有無錯?

2 看板: Gossiping 10留言 作者: stuj9019 2019-07-13 16:35

[問卦] 限女/女用的八卦

5 看板: Gossiping 27留言 作者: stuj9019 2019-07-13 15:14

[問題] 將來想考培訓機師,但數學很爛

19 看板: Aviation 28留言 作者: stuj9019 2019-07-12 21:54

以上為 stuj9019 的文章