PTT sirayaa 的全部 701 篇文章

[演出]魏雋展的《假戲真作》練功私房話(續)

1 看板: Drama 3留言 作者: sirayaa 2010-04-18 20:16

[演出] 魏雋展的《假戲真作》練功私房話

2 看板: Drama 2留言 作者: sirayaa 2010-04-11 17:33

[徵人]徵默劇演員(男)

- 看板: Drama 作者: sirayaa 2008-10-10 23:51

Re: 傳說中的同學會

2 看板: Hsnu_938 2留言 作者: sirayaa 2007-09-18 20:12

傳說中的同學會

9 看板: Hsnu_938 9留言 作者: sirayaa 2007-09-17 18:16

Re: [問題] 巴黎實驗劇場分布在哪裡

3 看板: Drama 3留言 作者: sirayaa 2007-06-03 11:22

Re: [問題] 如何導讀劇本於大眾?

1 看板: Theatre 4留言 作者: sirayaa 2007-04-22 11:23

Re: ‧情報‧4/14附中60年校慶

2 看板: Hsnu_938 2留言 作者: sirayaa 2007-03-28 08:49

Re: ‧情報‧4/14附中60年校慶

- 看板: Hsnu_938 作者: sirayaa 2007-03-28 08:02

Re: to 明瑾~~~

- 看板: Hsnu_938 作者: sirayaa 2006-05-09 12:57

to 阿不拉

2 看板: Hsnu_938 3留言 作者: sirayaa 2006-04-29 05:48

以上為 sirayaa 的文章