PTT seazilicy 的全部 1563 篇文章

Re: [爆卦] 陳思宇白色力量國會發光

10 看板: Gossiping 52留言 作者: seazilicy 2018-12-13 12:13

[FB] 馮光遠:一封給小野的公開信

-57 看板: Gossiping 132留言 作者: seazilicy 2018-12-10 11:58

[笑話] 小明上學一路學狗叫

- 看板: Joke 3留言 作者: seazilicy 2018-12-06 11:17

[新聞] 阿北變小學生 到底什麼這麼好玩??

290 看板: Gossiping 322留言 作者: seazilicy 2018-11-29 16:33

[FB] 葛特曼要台灣人的大家加油

-42 看板: Gossiping 93留言 作者: seazilicy 2018-11-27 12:13

Re: [爆卦] 00:00 最新預估票數

59 看板: Gossiping 112留言 作者: seazilicy 2018-11-25 00:01

[爆卦] 11:32 最新預估票數

146 看板: Gossiping 234留言 作者: seazilicy 2018-11-24 23:32

[交易] 11/17 表演工作坊 寶島一村 2張

-2 看板: Taichungbun 4留言 作者: seazilicy 2018-11-12 10:03

[交易] 11/17 表演工作坊 寶島一村 2張

-2 看板: Taichungbun 4留言 作者: seazilicy 2018-11-07 16:27

[售票] 11/30 雲門45週年 林懷民舞作精選

-1 看板: Drama-ticket 5留言 作者: seazilicy 2018-11-07 16:16

[售票] 11/17 台中中山堂 寶島一村 2張

-2 看板: Drama-ticket 4留言 作者: seazilicy 2018-11-07 16:12

[情報] 楊頌斯取消亞洲巡演 BRSO換指揮續演

29 看板: Clmusic 47留言 作者: seazilicy 2018-10-25 15:19

Fw: [售票] 兩廳院金緻卡 800元

-2 看板: Clmusic 6留言 作者: seazilicy 2018-10-24 12:58

Re: [售票] 兩廳院金緻卡 800元

-2 看板: Drama-ticket 4留言 作者: seazilicy 2018-10-24 12:38

[售票] 兩廳院金緻卡 800元

-2 看板: Drama-ticket 4留言 作者: seazilicy 2018-10-11 00:40

[問卦] 記者都那麼早起喔

-2 看板: Gossiping 5留言 作者: seazilicy 2018-08-24 20:10

[問卦] 苗栗是放屁喔

20 看板: Gossiping 57留言 作者: seazilicy 2018-07-11 06:50

[公告] 重申本板依規定不能討論Uber

-2 看板: Taxi 4留言 作者: seazilicy 2018-06-15 14:32

[問卦] 台中的電是在閃三小

4 看板: Gossiping 18留言 作者: seazilicy 2018-06-10 01:19

[公告] blus1986水桶三十二週

-1 看板: Taxi 7留言 作者: seazilicy 2018-05-23 21:32

[售票] 6/2 19:30 羅蜜歐與茱麗葉$900

-2 看板: Drama-ticket 4留言 作者: seazilicy 2018-05-22 10:39

[售票] 6/2 19:30 羅蜜歐與茱麗葉

-2 看板: Drama-ticket 4留言 作者: seazilicy 2018-05-20 18:02

[問卦] 不喜歡新的熊讚欸怎麼辦

6 看板: Gossiping 23留言 作者: seazilicy 2018-04-27 15:22

[趣事] google小姐嬌喘

-1 看板: Joke 10留言 作者: seazilicy 2018-04-26 11:42

[問卦] 為什麼水湳機場廢了不做公園R

- 看板: Gossiping 15留言 作者: seazilicy 2018-04-23 09:18

以上為 seazilicy 的文章