PTT samok 的全部 12711 篇文章

[爆卦] 2019溫布頓網球男單冠軍--Djokovic!!!!!!

23 看板: Gossiping 101留言 作者: samok 2019-07-15 00:58

[問卦] 777777被刪了 那是不是777877是本周77

2 看板: Gossiping 8留言 作者: samok 2019-07-15 00:05

[爆卦] 詹詠然混雙組合獲得冠軍

-1 看板: Gossiping 36留言 作者: samok 2019-07-14 22:48

Re: [問卦] 兩片洋芋片疊成鴨子嘴?

2 看板: Gossiping 2留言 作者: samok 2019-07-14 21:34

以上為 samok 的文章