PTT qoo53895 在看板hate的全部 7 篇文章

qoo53895在各看板的發文

全部 alltogether 8 hate 7 marginalman 5 wanted 4 gossiping 4 joke 3 examination 2 facebook 2 taichungbun 2 ccu_mba 2 nchuambasket 1 id_problem 1 nchu_bimesb 1 ccu_ss 1 nchuagrmenbk 1 ccu_csie87u 1 bikershop 1 ccucityhall 1 b92a012xx 1 nchu_ee 1 nchu-vmsb 1 nchu-agr08 1 pttnewhand 1 ccufingrad95 1 nchu-trans 1 nchu_me101 1 b94a012xx 1 nchu-cycling 1 e-shopping 1 nchu_sessb 1 nchu-fs99 1 nchu-agr07 1 b873012xx 1 ccu_accgs99 1 ccufingrad97 1 nchu-vm94 1 ccu_eparc 1 ccu_ee97 1 nchu_apm98 1 nb-shopping 1 nchu-fingra9 1 ccu-gie95 1 nchu-ce-36 1 nchu-ckcm 1 nchuagrsoftb 1 ccu-chemical 1 nchu_mevb 1 nchu-mebaske 1 nchu-guitar 1 ccu_ace94 1 nchu-photo 1 ntulawr93 1 r97a41xxx 1 ccu-gie98 1 b90a012xx 1 b01a012xx 1 nchu-megradu 1 nchu-fs100 1 nchu-fs98 1 nchu-karate 1 nchu_ae97 1 r00a41xxx 1 nchu-ses 1 transfer 1 nchu-ent2000 1 nchu-fsvb 1 ccu-trans 1 r96a41xxx 1 nchu_apm100 1 thsrshare 1 ccu_law_90 1 b93a012xx 1 ccu-gie94 1 ccufcs-8th 1 nchu-fingra7 1 nchu_life96 1 nchu_ginppa 1 ccu-yp 1 ccu-debate 1 ccu-ait99 1 nchu-ambt 1 nchu-agr-csc 1 b00a012xx 1 ccumathyonex 1 nchu-vbclub 1 notebook 1 ccu_phi95 1 nchu-vm88a 1 r94a41xxx 1 ccufingrad92 1 nchu_ilst 1 ccu_talk 1 ccu-gie99 1

太突然了吧

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-03 20:44

[長恨] 歌

1 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-03 17:56

[超幹] 都幾個月了

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-03 15:28

你他媽

- 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-02 14:55

向空汙宣戰

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-01 21:22

乾 都沒有吃東西了

2 看板: Hate 2留言 作者: qoo53895 2018-12-01 17:53

[震怒] 馬的

-1 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 16:19

以上為 qoo53895 的文章