PTT qoo53895 的全部 121 篇文章

qoo53895在各看板的發文

全部 alltogether 8 hate 7 marginalman 5 wanted 4 gossiping 4 joke 3 examination 2 taichungbun 2 facebook 2 ccu_mba 2 e-shopping 1 nchu_sessb 1 nchu-fs99 1 nchu-agr07 1 b873012xx 1 nchu-cycling 1 ccufingrad97 1 nchu-vm94 1 ccu_eparc 1 ccu_ee97 1 ccu_accgs99 1 nchu-fingra9 1 ccu-gie95 1 nchu_apm98 1 nb-shopping 1 nchu-ckcm 1 nchuagrsoftb 1 ccu-chemical 1 nchu_mevb 1 nchu-ce-36 1 nchu-guitar 1 ccu_ace94 1 nchu-photo 1 nchu-mebaske 1 r97a41xxx 1 ccu-gie98 1 b90a012xx 1 b01a012xx 1 ntulawr93 1 nchu-fs98 1 nchu-karate 1 nchu_ae97 1 r00a41xxx 1 nchu-megradu 1 nchu-fs100 1 transfer 1 nchu-ent2000 1 nchu-fsvb 1 ccu-trans 1 r96a41xxx 1 nchu-ses 1 ccu_law_90 1 b93a012xx 1 ccu-gie94 1 ccufcs-8th 1 nchu_apm100 1 nchu_life96 1 nchu_ginppa 1 ccu-yp 1 ccu-debate 1 nchu-fingra7 1 nchu-ambt 1 nchu-agr-csc 1 b00a012xx 1 ccumathyonex 1 ccu-ait99 1 ccu_phi95 1 nchu-vm88a 1 nchu-vbclub 1 notebook 1 ccufingrad92 1 nchu_ilst 1 ccu_talk 1 ccu-gie99 1 r94a41xxx 1 nchu_bimesb 1 ccu_ss 1 nchuagrmenbk 1 nchuambasket 1 id_problem 1 bikershop 1 ccucityhall 1 b92a012xx 1 nchu_ee 1 nchu-vmsb 1 ccu_csie87u 1 ccufingrad95 1 nchu-trans 1 nchu_me101 1 b94a012xx 1 nchu-agr08 1 pttnewhand 1

[閒聊] 司法官

- 看板: B92a012xx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:00

[閒聊] 這裡會被刪嗎

1 看板: B90a012xx 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 15:00

[閒聊] 大家現在在做甚麼?

-2 看板: Nchu_apm98 2留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:58

[閒聊] 2018

- 看板: B873012xx 作者: qoo53895 2018-12-01 14:48

[閒聊] 請問有人嗎

1 看板: B01a012xx 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:48

[閒聊] 不會吧 這裡也沒人

- 看板: B00a012xx 作者: qoo53895 2018-12-01 14:48

= =

- 看板: Ccu_eparc 作者: qoo53895 2018-12-01 14:45

[閒聊] 拔拔草

- 看板: Ccu_ee97 作者: qoo53895 2018-12-01 14:45

[閒聊] 澆水

- 看板: Ccu_csie87u 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:44

[閒聊] 新年快樂

- 看板: Ccu-ait99 作者: qoo53895 2018-12-01 14:43

[閒聊]還有人嗎

- 看板: Ccu_accgs99 作者: qoo53895 2018-12-01 14:43

[閒聊] 好懷念

- 看板: Ccucityhall 作者: qoo53895 2018-12-01 14:41

[閒聊] 荒廢了

- 看板: Ccu_ss 作者: qoo53895 2018-12-01 14:40

[請益] 徵才>

- 看板: Ccu-gie99 作者: qoo53895 2018-12-01 14:40

[閒聊] 天啊

- 看板: Ccu-gie98 作者: qoo53895 2018-12-01 14:40

[不爽] 幹

- 看板: Ccu-gie94 作者: qoo53895 2018-12-01 14:39

[閒聊] 校版欸= =

2 看板: Ccu_talk 6留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:38

[閒聊] 灌水

- 看板: Ccu_phi95 作者: qoo53895 2018-12-01 14:37

[閒聊] 104轉進來的

- 看板: Ccu-trans 作者: qoo53895 2018-12-01 14:37

[閒聊] 長草了

- 看板: Ccu_ace94 作者: qoo53895 2018-12-01 14:36

[閒聊] 企管出路

- 看板: Ccu_mba 作者: qoo53895 2018-12-01 14:35

[閒聊] 比賽?

- 看板: Nchuambasket 作者: qoo53895 2018-12-01 14:34

[閒聊] 畢業落

- 看板: Nchu_ae97 作者: qoo53895 2018-12-01 14:32

[不爽] 幹媒人

1 看板: Nchu_mevb 2留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:32

[揪團] 痾

3 看板: Nchu_me101 3留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:31

[閒聊] 埔霧

-1 看板: Nchu-mebaske 2留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:30

[閒聊] 應用力學

- 看板: Nchu-megradu 作者: qoo53895 2018-12-01 14:30

[閒聊] 奠基人出來

2 看板: Nchu_ee 2留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:29

[閒聊] 這裡沒人嗎

- 看板: Nchu_ilst 作者: qoo53895 2018-12-01 14:28

[閒聊] 靠北

- 看板: Nchu-agr-csc 5留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:14

以上為 qoo53895 的文章