PTT qoo53895 的全部 111 篇文章

[爆卦] 李新案有關立委提案刪除文化部預算

-18 看板: Gossiping 31留言 作者: qoo53895 2019-01-07 20:39

太突然了吧

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-03 20:44

[長恨] 歌

1 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-03 17:56

[超幹] 都幾個月了

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-03 15:28

你他媽

- 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-02 14:55

向空汙宣戰

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-01 21:22

乾 都沒有吃東西了

2 看板: Hate 2留言 作者: qoo53895 2018-12-01 17:53

[震怒] 馬的

-1 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 16:19

[喇賽] 2018世足

- 看板: Nchu-vmsb 作者: qoo53895 2018-12-01 15:20

[閒聊] 2018快2019

1 看板: Nchu-agr07 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 15:15

2019了

- 看板: Nchu-agr08 作者: qoo53895 2018-12-01 15:15

[閒聊] 無聲

- 看板: Nchuagrsoftb 作者: qoo53895 2018-12-01 15:14

[閒聊]男籃GOG

1 看板: Nchuagrmenbk 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 15:13

[請益] 求助成會

- 看板: Nchu-fingra9 作者: qoo53895 2018-12-01 15:11

[閒聊] 變天了

1 看板: R97a41xxx 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 15:04

[閒聊] 拯救

- 看板: R96a41xxx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:04

[閒聊] 2018

- 看板: R94a41xxx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:03

[閒聊] 司法正在受到挑戰

- 看板: R00a41xxx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:03

[閒聊] 謝謝大家

- 看板: Ntulawr93 作者: qoo53895 2018-12-01 15:02

[閒聊] 大家還好嗎

- 看板: B93a012xx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:00

[閒聊] 司法官

- 看板: B92a012xx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:00

[閒聊] 這裡會被刪嗎

1 看板: B90a012xx 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 15:00

[閒聊] 大家現在在做甚麼?

-2 看板: Nchu_apm98 2留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:58

[閒聊] 2018

- 看板: B873012xx 作者: qoo53895 2018-12-01 14:48

[閒聊] 請問有人嗎

1 看板: B01a012xx 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:48

[閒聊] 不會吧 這裡也沒人

- 看板: B00a012xx 作者: qoo53895 2018-12-01 14:48

= =

- 看板: Ccu_eparc 作者: qoo53895 2018-12-01 14:45

[閒聊] 拔拔草

- 看板: Ccu_ee97 作者: qoo53895 2018-12-01 14:45

[閒聊] 澆水

- 看板: Ccu_csie87u 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 14:44

[閒聊] 新年快樂

- 看板: Ccu-ait99 作者: qoo53895 2018-12-01 14:43

以上為 qoo53895 的文章