PTT qoo53895 的全部 122 篇文章

qoo53895在各看板的發文

全部 alltogether 8 hate 7 marginalman 5 wanted 4 gossiping 4 joke 3 examination 2 facebook 2 taichungbun 2 ccu_mba 2 r94a41xxx 1 ccufingrad92 1 nchu_ilst 1 ccu_talk 1 ccu-gie99 1 nchuambasket 1 id_problem 1 nchu_bimesb 1 ccu_ss 1 nchuagrmenbk 1 ccu_csie87u 1 bikershop 1 ccucityhall 1 b92a012xx 1 nchu_ee 1 nchu-vmsb 1 nchu-agr08 1 pttnewhand 1 ccufingrad95 1 nchu-trans 1 nchu_me101 1 b94a012xx 1 b873012xx 1 nchu-cycling 1 e-shopping 1 nchu_sessb 1 nchu-fs99 1 nchu-agr07 1 ccu_accgs99 1 ccufingrad97 1 nchu-vm94 1 ccu_eparc 1 ccu_ee97 1 nchu_apm98 1 nb-shopping 1 nchu-fingra9 1 ccu-gie95 1 nchu-ce-36 1 nchu-ckcm 1 nchuagrsoftb 1 ccu-chemical 1 nchu_mevb 1 nchu-mebaske 1 nchu-guitar 1 ccu_ace94 1 nchu-photo 1 ntulawr93 1 r97a41xxx 1 ccu-gie98 1 b90a012xx 1 b01a012xx 1 nchu-megradu 1 nchu-fs100 1 nchu-fs98 1 nchu-karate 1 nchu_ae97 1 r00a41xxx 1 nchu-ses 1 transfer 1 nchu-ent2000 1 nchu-fsvb 1 ccu-trans 1 r96a41xxx 1 nchu_apm100 1 thsrshare 1 ccu_law_90 1 b93a012xx 1 ccu-gie94 1 ccufcs-8th 1 ccu-debate 1 nchu-fingra7 1 nchu_life96 1 nchu_ginppa 1 ccu-yp 1 ccu-ait99 1 nchu-ambt 1 nchu-agr-csc 1 b00a012xx 1 ccumathyonex 1 nchu-vbclub 1 notebook 1 ccu_phi95 1 nchu-vm88a 1

[徵求] 台中到台北1/13早上6.30

- 看板: Thsrshare 2留言 作者: qoo53895 2019-12-30 00:25

[問題] 八卦板推文限制

2 看板: Pttnewhand 6留言 作者: qoo53895 2019-10-05 11:06

[閒聊] 十月了

5 看板: Nchu-fs100 5留言 作者: qoo53895 2019-10-01 13:03

[其他] 帳號突然無法登入

2 看板: Id_problem 4留言 作者: qoo53895 2019-08-26 12:38

[詢問] messenger照片順序亂掉

- 看板: Facebook 作者: qoo53895 2019-07-01 15:55

[討論] MSI P65 8RE 災情

1 看板: Notebook 6留言 作者: qoo53895 2019-06-14 23:11

[問卦] 有人聽得懂後面四個字嗎?

1 看板: Gossiping 5留言 作者: qoo53895 2019-06-02 01:55

[賣/ 台中] 微星電競筆電 (全機包膜)

- 看板: Nb-shopping 1留言 作者: qoo53895 2019-05-29 22:34

[閒聊] 澆花一下...

- 看板: Ccu_mba 作者: qoo53895 2019-05-23 17:43

[閒聊] 大家好啊...

- 看板: Nchu-fingra7 作者: qoo53895 2019-05-23 17:42

[爆卦] 李新案有關立委提案刪除文化部預算

-18 看板: Gossiping 31留言 作者: qoo53895 2019-01-07 20:39

太突然了吧

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-03 20:44

[長恨] 歌

1 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-03 17:56

[超幹] 都幾個月了

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-03 15:28

你他媽

- 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-02 14:55

向空汙宣戰

- 看板: Hate 作者: qoo53895 2018-12-01 21:22

乾 都沒有吃東西了

2 看板: Hate 2留言 作者: qoo53895 2018-12-01 17:53

[震怒] 馬的

-1 看板: Hate 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 16:19

[喇賽] 2018世足

- 看板: Nchu-vmsb 作者: qoo53895 2018-12-01 15:20

[閒聊] 2018快2019

1 看板: Nchu-agr07 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 15:15

2019了

- 看板: Nchu-agr08 作者: qoo53895 2018-12-01 15:15

[閒聊] 無聲

- 看板: Nchuagrsoftb 作者: qoo53895 2018-12-01 15:14

[閒聊]男籃GOG

1 看板: Nchuagrmenbk 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 15:13

[請益] 求助成會

- 看板: Nchu-fingra9 作者: qoo53895 2018-12-01 15:11

[閒聊] 變天了

1 看板: R97a41xxx 1留言 作者: qoo53895 2018-12-01 15:04

[閒聊] 拯救

- 看板: R96a41xxx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:04

[閒聊] 2018

- 看板: R94a41xxx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:03

[閒聊] 司法正在受到挑戰

- 看板: R00a41xxx 作者: qoo53895 2018-12-01 15:03

[閒聊] 謝謝大家

- 看板: Ntulawr93 作者: qoo53895 2018-12-01 15:02

以上為 qoo53895 的文章