PTT pyCassandra 的全部 113 篇文章

[問卦] 有沒有天才駭客張啟元的卦呀?

2 看板: Gossiping 13留言 作者: pyCassandra 2019-01-12 14:03

[徵求] 向上路精科路上加油站借零錢

10 看板: Taichungbun 19留言 作者: pyCassandra 2019-01-02 19:14

[賣/台中/面交] G3240 主機

- 看板: Hardwaresale 作者: pyCassandra 2019-01-01 20:58

[問卦] 主廚如果在科技業是什麼等級?

1 看板: Gossiping 6留言 作者: pyCassandra 2018-12-30 10:16

[交易] 西屯/南屯 伸縮軌道燈 20w/10w

1 看板: Taichungbun 1留言 作者: pyCassandra 2018-12-26 21:34

[討論] 歐巴馬的錶

4 看板: Watch 5留言 作者: pyCassandra 2018-12-22 21:32

[問卦] 城武這時候都在幹嘛?

-3 看板: Gossiping 13留言 作者: pyCassandra 2018-12-15 00:43

Re: [問卦] 有沒有侯湘婷的八卦?

2 看板: Gossiping 4留言 作者: pyCassandra 2018-12-14 00:44

[問卦] 要賺多少才能吃飯不看價格咧?

10 看板: Gossiping 20留言 作者: pyCassandra 2018-12-11 00:04

[問卦] 豆導和李導 都幾?

2 看板: Gossiping 3留言 作者: pyCassandra 2018-12-07 22:28

Re: [問卦] 該全額貸C300來把妹嗎

- 看板: Gossiping 2留言 作者: pyCassandra 2018-12-06 20:09

[請問] 此電腦機殼的品牌及型號?

- 看板: Ask 3留言 作者: pyCassandra 2018-12-01 21:53

Re: [問卦] 有沒有NET比不上Zara的八卦?

- 看板: Gossiping 1留言 作者: pyCassandra 2018-11-30 21:27

[賣/台中/面交] G3240主機

- 看板: Hardwaresale 作者: pyCassandra 2018-11-17 01:02

[正妹] 1998/168

43 看板: Beauty 49留言 作者: pyCassandra 2018-10-07 17:00

[閒聊] 讓Safari當機的漏洞 (網頁)

4 看板: Mobilecomm 6留言 作者: pyCassandra 2018-10-04 23:15

以上為 pyCassandra 的文章