PTT ps124125288 的全部 1647 篇文章

[問卦] 有沒有人吃東西都要加辣的?

1 看板: Gossiping 8留言 作者: ps124125288 2019-01-14 08:15

[討論] 哥殺為什麼不穿好裝備?

77 看板: C_chat 426留言 作者: ps124125288 2018-12-31 09:02

Re: [問卦] 搶完銀行為什麼不出國

1 看板: Gossiping 1留言 作者: ps124125288 2018-12-30 11:30

Re: [問卦] 台灣有過完美犯罪嗎?

5 看板: Gossiping 10留言 作者: ps124125288 2018-12-30 11:15

[問卦] 逃跑的152人裡面如果有黑道?

- 看板: Gossiping 7留言 作者: ps124125288 2018-12-26 13:13

Re: [爆卦] 台北市第二選區立委民調

2 看板: Gossiping 4留言 作者: ps124125288 2018-12-25 09:27

Re: [問卦] 台灣人守的住豬瘟嗎?

- 看板: Gossiping 5留言 作者: ps124125288 2018-12-16 08:55

以上為 ps124125288 的文章