PTT pda2001 的全部 1639 篇文章

[Live] 20190216 政經看民視 民視看正晶

-5 看板: Hatepolitics 11留言 作者: pda2001 2019-02-16 19:57

[Live] 20190215政經看民視 民視看正晶

-4 看板: Hatepolitics 9留言 作者: pda2001 2019-02-15 19:58

[Live] 20190214 政經看民視 民視看正晶

-13 看板: Hatepolitics 24留言 作者: pda2001 2019-02-14 20:02

[Live] 20190213政經看民視 民視看正晶

-8 看板: Hatepolitics 13留言 作者: pda2001 2019-02-13 19:59

[Live] 20190211政經看民視 民視看正晶

-6 看板: Hatepolitics 11留言 作者: pda2001 2019-02-11 19:57

[Live] 20190207政經看民視 民視看正晶

-3 看板: Hatepolitics 15留言 作者: pda2001 2019-02-07 19:59

[Live] 20190205政經看民視 民視看正晶

-7 看板: Hatepolitics 17留言 作者: pda2001 2019-02-05 19:58

[Live] 20190202政經看民視 民視看正晶

-7 看板: Hatepolitics 27留言 作者: pda2001 2019-02-02 19:57

[Live] 20190201政經看民視 民視看正晶

22 看板: Hatepolitics 26留言 作者: pda2001 2019-02-01 20:13

[Live] 20190131 政經看民視 民視看正晶

-10 看板: Hatepolitics 13留言 作者: pda2001 2019-01-31 19:58

[Live] 20190130政經看民視 民視看正晶

-3 看板: Hatepolitics 17留言 作者: pda2001 2019-01-30 20:09

[Live] 20190129政經看民視 民視看正晶

- 看板: Hatepolitics 25留言 作者: pda2001 2019-01-29 19:57

[Live] 20190128政經看民視 民視看正晶

-8 看板: Hatepolitics 17留言 作者: pda2001 2019-01-28 19:58

[Live] 20190126 政經看民視 民視看正晶

-4 看板: Hatepolitics 21留言 作者: pda2001 2019-01-26 19:57

[Live] 20190125 政經看民視 民視看正晶

-2 看板: Hatepolitics 17留言 作者: pda2001 2019-01-25 20:00

Re: [爆卦] 政經收視率只剩下深喉嚨的1/3

3 看板: Gossiping 12留言 作者: pda2001 2019-01-25 16:03

Re: [新聞] 華為暗示 撤出不友善國家

6 看板: Gossiping 12留言 作者: pda2001 2019-01-25 11:45

[Live] 20190124政經看民視 民視看正晶

-2 看板: Hatepolitics 19留言 作者: pda2001 2019-01-24 19:57

[Live] 20190123政經看民視 民視看正晶

-14 看板: Hatepolitics 25留言 作者: pda2001 2019-01-23 19:57

[Live] 20190122政經看民視 民視看正晶

-3 看板: Hatepolitics 18留言 作者: pda2001 2019-01-22 19:58

[Live] 20190121 政經看民視 民視看正晶

7 看板: Hatepolitics 12留言 作者: pda2001 2019-01-21 19:56

[Live] 20190119 政經看民視 民視看正晶

-9 看板: Hatepolitics 21留言 作者: pda2001 2019-01-19 19:57

[Live] 20190118 政經看民視 民視看正晶

13 看板: Hatepolitics 22留言 作者: pda2001 2019-01-18 19:55

[Live] 20190117 政經看民視 民視看正晶

-12 看板: Hatepolitics 24留言 作者: pda2001 2019-01-17 19:59

[Live] 20190116 政經看民視 民視看正晶

-5 看板: Hatepolitics 19留言 作者: pda2001 2019-01-16 20:00

[Live] 20190115政經看民視 民視看正晶

-6 看板: Hatepolitics 11留言 作者: pda2001 2019-01-15 19:59

以上為 pda2001 的文章